MKB till detaljplan, Kvastbruket & Hacksta

Västerås stad arbetar med två detaljplaner för två olika verksamhetsområden. I samband med planarbetet har Norconsult upprättat en miljökonsekvensbeskrivning till detaljplanerna för vardera område. Vi har även utfört en volymstudie samt bullerbedömning som underlag till miljökonsekvensbeskrivningarna.

Hacksta

Norconsult har på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad, upprättat en miljökonserkvensbeskrivning till detaljplan för området Hacksta. Det föreslagna detaljplaneområdet är beläget sydväst om centrala Västerås i industriområdet Hacksta och utgörs idag av högproduktiv jordbruksmark. Området omfattas av en gällande detaljplan, som medger tyngre industriverksamhet. Syftet med föreslagen detaljplan är att möjliggöra utbyggnad av lättare industriverksamhet exempelvis logistikverksamhet eller datahall.

Miljökonsekvensbeskrivningen har behandlat miljöfaktorerna landskapsbild, dagvatten, buller, natur och rekreation, risker samt hushållning med resurser. Planen innebär en konflikt främst mellan landskapsbilden och efterfrågad etablering av lättare industriverksamhet.

Kvastbruket

Norconsult har också upprättat en miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för området Kvastbruket. Det föreslagna detaljplaneområdet ligger ca 5 km norr om centrala Västerås, längs Bergslagsvägen. Syftet med föreslagen detaljplan är att möjliggöra utbyggnad av området för verksamheter som exempelvis logistikverksamhet eller datahall.

Miljökonsekvensbeskrivningen har behandlat miljöfaktorerna landskapsbild, natur och rekreation, dagvatten, risker, buller, kulturmiljö och hushållning med resurser. Planen innebär en konflikt mellan landskapsbilden, värdefull natur och efterfrågad etablering av lättare industriverksamhet.

Kontakt

Profilbild för Sander Anfinset
Sander Anfinset
Miljökonsult