MKB till detaljplan i Västerås

Västerås stad arbetar med två detaljplaner för två olika verksamhets­områden. Norconsult har vunnit uppdraget att upprätta en miljö­konsekvensbeskrivning till detaljplanerna.

Möjliggöra utbyggnad av industriverksamhet

Norconsult har av Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad, upprättat en miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för Hacksta samt Kvastbruket, utanför Västerås. Syftet med föreslagna detaljplaner för de båda områdena är att möjliggöra utbyggnad av lättare industriverksamhet exempelvis logistik­verksamhet eller datahall.

MKB och bullerbedömning

Miljökonsekvensbeskrivningen har bland annat behandlat miljöfaktorerna landskapsbilden, dagvatten, buller, natur och rekreation, risker samt hushållning med resurser. Planen innebär en konflikt främst mellan landskapsbilden och efterfrågad etablering av lättare industriverksamhet.

Utöver miljökonsekvensbeskrivningen har även en volymstudie samt
bullerbedömning utförts som underlag till miljökonsekvensbeskrivningarna.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Profilbild för Sander Anfinset
Sander Anfinset
Teamchef, Miljö & Säkerhet