Miljökonsekvensbeskrivning planprogram, Mariesjö i Skövde

Vi tog fram en miljökonsekvensbeskrivning till planprogrammet för den nya stadsdelen Mariesjö i Skövde.
Kommunen planerar att etappvis omvandla stadsdelen från ett storskaligt verksamhetsområde till en blandning av tät kvartersstad, utbildningslokaler, verksamheter och handel.

En integrerad del av staden
Syftet med planprogrammet är att etappvis utveckla stadsdelen Mariesjö till en intregrerad del av de centrala delarna av Skövde med en tydlig grönstruktur och tydliga kopplingar både inom stadsdelen och mot centrum.
Stadsdelen ska bestå av fyra delar: ett kunskapsstråk med utbildningslokaler, en tät kvartersstad med bostäder, kontor och service, ett blandat område med bostäder och verksamheter samt ett mer storskaligt verksamhetsområde med huvudsakligen handel.

Projektets miljöpåverkan utreds
I arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning till aktuellt planprogram har det varit viktigt att utreda ett stort antal miljöfrågor. Däribland trafik, buller, luftmiljö, risker med farligt gods och befintliga verksamheter samt vatten- och markförhållanden. Vidare har projektets påverkan på stadsbild, natur- och kulturmiljö samt rekreation och grönstruktur utretts. En viktig fråga har bland annat varit hur planerade grönstråk ska integreras med nya gång- och cykelvägar, befintliga naturvärden och framtida dagvattenhantering.

Miljökonsekvensbeskrivningen har en hög komplexitet då den berör ett stort antal miljöaspekter samtidigt som dess detaljeringsgrad varierar inom stadsdelens program- och utvecklingsområde. I miljökonsekvensbeskrivningen bedöms programförslaget inte medföra betydande miljöpåverkan för någon enskild miljöaspekten däremot bedöms den totala miljöpåverkan kunna bli betydande både i positiv som negativ riktning.

 

Kontakt

Profilbild för Sara Rydbeck
Sara Rydbeck
Team Miljö och säkerhet