Ljungby stationsområde

Inför en planändring av Ljungby stationsområde fick Norconsult uppdraget av Ljungby kommun att undersöka om markföroreningar som härstammade från järnvägens verksamhet förekom inom området. 

Uppdraget skedde i tre steg som resulterade i följande rapporter:
• Historisk utredning
• Framtagning av provtagningsplan
• Översiktlig markundersökning

Den historiska undersökningen utfördes för att identifiera de platser där aktiviteter som kan ha bidragit till att markföroreningar förekommit. Undersökningen baserades på intervjuer, material från Ljungby kommun, litteratur, filmer samt flygfoton.

En provtagningsplan togs därefter fram. De platser som valdes ut för undersökning var de som hade identifierats i den historiska undersökningen såsom t.ex. tidigare verkstäder, bränslehantering och lagringsplatser. Provtagning av jord och grundvatten planerades i 16 skruvborrpunkter, nio provgropar och åtta grundvattenrör.

När provtagningsplanen var godkänd genomfördes en översiktlig miljöteknisk markundersökning. Upptagna jordprover okulärbesiktigades och iakttagelser i fält såsom jordart, lukt och färg dokumenterades. Grundvattenytor möttes och grundvattenprover togs ut ur installerade grundvattenrör.

Förhöjda halter av PAH:er påträffades i halter över KM ("Känslig Markanvändning", används för markområden som t.ex. bostäder, lekplatser och parkytor) i prover från provgropar som grävdes i det gamla spårläget. Även kvicksilver påträffades i en punkt över riktvärdet för känslig markanvändning. Vid en markanvändning som motsvarar KM, rekommenderades att det makadamlager av äldre datum som varit ballastlager för järnvägen avlägsnas då det i proverna förekommit PAH-förorening.

Vill du veta mer om

Kontakt

Profilbild för Anna-Jeanette Larnelius
Anna-Jeanette Larnelius
Teamchef Mark & Vatten