Lillhagens förskola i Göteborg

På uppdrag av Göteborgs Stads lokalförvaltning har Norconsults landskapsarkitekter gestaltat förskolegården till ”Grönskan”, en konceptförskola som arbetats fram av Göteborgs stad.

Den planerade förskolan kommer att rymma ca 140 förskolebarn och består av 8 avdelningar och ligger på Norra Hisingen i området Lillhagen. Det befintliga parkområdet har en lång historia där bland annat odling och trädgårdsskötsel har varit viktiga inslag.

Fokus på hållbarhet, variation och grönska
Gestaltningen utgår från områdets historia och fokus har legat på att skapa en varierad gård med mycket grönska. Genom att utforma rumsbildningar där lekutrustningen integrerats i miljön och att skapa höjdskillnader på den flacka gården. Nya träd, lekredskap i trä samt nya busk- och gräsytor ger en grön miljö som ger flera mervärden både ur ett miljöperspektiv men också ur en socialt och lärande perspektiv.

Zoonindelning för en varierad lek
Gården har delats in i tre zoner med olika typer av lekmöjligheter - den skapande och lugna zonen, den öppna och fartfyllda zonen samt den vilda och naturlika zonen.

Skolgårdens utformning grundar sig i ett koncept med böljande rörelser och rytm i olika intensitet. Konceptet återspeglas bland annat i gårdens växling mellan lugna och naturlika delar och öppna och fartfyllda platser. Aktiviteterna är medvetet utspridda över gården mellan gångstråk och grönytor. Fysiska aktiviteter blandas med sociala hängytor för att uppmuntra till möten mellan barnen.

Trygg miljö för barn på särskolan
Särskolan har en anpassad gård intill hemvisterna som planerats med stor hänsyn till nåbarhet och tillgänglighet i val av utrustning. Gården är tydlig avgränsad för att skapa trygghet men den har samma karaktär och uttryck som övriga delar. Här finns även en odlingsdel för pedagogisk verksamhet.

Grönska för både estetik och lek
Flera grönytor med olika funktion har vävts in över gården. Stora perenn- och buskplanteringar finns nära entréerna och byggnaden som blickfång.
I gårdens mitt används överskottsmassor från urschaktningen av skol-
bygganden för att skapa låga kullar med trädplanteringar, vilket bidrar till varierad skala i höjdled.

Grönytorna och växtmaterialet bidrar till goda sol- och skuggförhållanden, stora ytor för dagvattenhantering och dessutom ger det mervärde i form av årstidsvariation, färg och blomning.

Kontakt

Profilbild för Kristina Antesson
Kristina Antesson
Landskapsarkitekt