Landsvägsgatan i Malmköping

I Malmköping, i Flens kommun vill man göra om den befintliga Landsvägsgatan. Vi på Norconsult har bland annat varit ansvariga för projektering av VA-ledningarna, utformning av gatan och projek­tering samt utfört trafikanalyser.

Småstadskaraktär

Målet med projektet är att uppnå småstadskaraktär, genom att göra om delar av gatan till en torggata. På delar av sträckan ska gata och trottoarer läggas på samma nivå och kantstenen tas bort. För att förstärka torgkänslan beläggs markytorna med smågatsten eller marksten. 

VA-systemet som är från 1920-talet ska bytas ut. Vi på Norconsult har varit ansvariga för sanering och projektering av nyläggning av 1400 meter VA-ledningar.

Gatornas höjdsättning är en utmaning

Vi har även projekterat sänkning och ombyggnation av Landsvägsgatan och angränsande gator. Med åren har nivån på gatan höjts med cirka en meter och det ser man inte minst på vissa hus där fönster är i nivå med gatan. Höjdsätningen kommer att vara en utmaning då man ska försöka sänka gatan samtidigt som vi ska hitta lösningar för att tillgänglighetsanpassa entréer och ansluta tvärgator.

För att minimera störningar för näringsidkare och boende utmed Landsvägsgatan under byggnationen har vi tagit fram en etappindelning.

Byggstart

Byggstart är planerad till augusti/september 2017.

Kontakt

Profilbild för Sandra Kuru
Sandra Kuru
Team Väg, VA & Trafik