Kvarteret Krispeln

I området kring gymnasieskola och Folkets hus planerar Falkenbergs Kommun för en ny stadsdel med bland annat bostäder och handel. Norconsult har upprättat detaljplanerna för utvecklingen och har aktivt tagit del i processen kring stadsdelens utformning. Bland annat ska ett nytt Kunskaps- och kulturcentrum med huvudbibliotek uppföras.

Stadsmässig struktur
Den nya bebyggelsen har placerats och utformats så att stadsdelen får tydliga kanter. Denna stadsmässiga struktur påminner om den centrala stadens, med sammanhängande kvarter, tydliga stadsrum och offentliga entrésidor mot gatan. Del av befintlig bebyggelse rivs för att ge plats för den nya bebyggelsen. Den offentliga parken är placerad i ett skyddat läge från trafik och både angränsande verksamheter och bostäder kan ta del av den kvalitet som denna utgör.

Komplexa frågor
Uppdraget har inneburit att i nära samarbete med kommunens tjänstemän samt övriga inblandade konsulter väga samman en rad komplexa frågor kring hur området skall disponeras och gestaltas, lämplig exploateringsgrad, vilka funktioner som skall inrymmas och var de skall placeras med hänsyn till trafikförhållanden och stadsbild. Alla önskemål om innehåll i området har inte varit möjliga att tillgodose, utan prioriteringar och avvägningar har fått göras. Norconsult som planförfattare har upprättat planhandlingarna och ansvarat för analyser och studier.

 

Kontakt

Profilbild för Gunnar Håkansson
Gunnar Håkansson
Uppdragsledare