Kv Riddaren - Systemhandling för dagvatten­hantering

Vid nybyggnationen av en skola i kvarteret Riddaren i Stockholm, måste ventilationsschakt för tunnelbanan flyttas. Vi fick uppdraget att ta fram systemhandling för dagvattenhantering vid tillbyggnad av skola.

Utmaning att förhindra översvämningar

Vid Östermalmstorg i Stockholm byggs en ny skolbyggnad och i samband med byggnationen flyttas även ett ventilationsschakt för tunnelbanan. Vi vann uppdrag åt Wästbygg att ta fram systemhandling för vatten- och spillvattenförsörjning samt dagvattenhantering.

I skolområdet har det tidigare varit problem med översvämningar. Tillstånd för att släppa dagvattnet på Stockholm Vattens VA-nät saknades samtidigt som det fanns begränsat med ytor att genomföra åtgärder på och dåliga förutsättningar för LOD.

Nytt dagvattensystem

Under arbetets gång fördes en dialog med Stockholm Vatten som resulterade i att en viss avtappning får ske till det kommunala nätet. Ett dagvattensystem kunde därefter tas fram i form av ett utjämningsmagasin. Runt det nya ventilationsschaktet anläggs dräneringsrännor varifrån dagvattnet leds till magasinet.

Från magasinet pumpas vattnet till en släppunkt varifrån dagvattnet avleds till Stockholm Vattens VA-nät. Utöver systemlösningen har ytor som till viss del går att använda för infiltrering utnyttjats.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Marta Juhlén
Marta Juhlén
Team Väg & VA-teknik