Järfälla badhus

Norconsults landskapsarkitekter, VA-ingenjörer och trafikutredare fick i uppdrag av Järfälla kommun att utforma och projektera utemiljön omkring det nya badhuset i Järfälla.

2014 fick Norconsult i uppdrag av Järfälla kommun att göra om utemiljön kring kommunens sim-och sporthall i samband med att simhallen skulle renoveras. 2015 togs beslutet att istället bygga en helt ny badanläggning och uppdraget ändrades då till att gestalta ytan runt det nya badhuset och länka samman det med den gamla simhallen. Våra landskapsarkitekter inledde gestaltningsarbetet under 2017 och anläggningen stod klar 2018.

Samverkande gestaltning och trafiklösning 

Utemiljön mellan den nya och gamla anläggningen utformades som ett torg med en aktivitetsyta som bjuder in besökare till lek och vistelse. Fyra stödmurar tar upp höjdskillnaden mellan det nya badhuset och torgytan. Stödmuren som möter torgytan integrerades med ledbelysning och en lång sittyta av träribbor i sibirisk lärk. Till ytskikt på fyllnaden mellan stödmurarna valdes ängsmatta istället för gräs, för ett mer ståndortsanpassat och skötselsnålt alternativ. Ängsmattan kompletterades med tidiga vårlökar för förvildning och förstärkning av biodiversiteten. En trafiklösning togs fram vilken möjliggör en säker avlämning av besökare till badhuset. Trafiklösningen samverkar med gestaltningen av torgytan för att hålla torgytan fri från trafik, samtidigt som nödvändiga transporter leds till en avsatt yta för leveranser.

Ljusa markmaterial och öppna ytor

Torget kopplar ihop områdena norr och söder om badhusen och skapar en trygg och lättorienterad yta. Genom ljusa markmaterial och öppen gestaltning tillsammans med de stora träbänkarna och planteringarna som löper längs med hela ytan görs baksidorna till en framsida. Torget får en varm färgskala med cortenstål och trä som viktiga element. Genom torget löper ränder av röd granit som skapar riktning över ytan. För att behålla ett öppet intryck har träd med smala kronor valts till torgytan. I gradängerna är vegetationen ängslik och i övriga planteringsytor planteras växter som klarar av förhållandena i raingardens och ska hjälpa till att fördröja och rena dagvattnet från torgytan och bilvägen.

Kontakt

Profilbild för Anna Ahlroth
Anna Ahlroth
Landskapsingenjör