Huvudstudie vid f.d. metallindustri

Vi på Norconsult vann uppdraget att genomföra en huvudstudie enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual på ett område där det tidigare har legat en metallindustri.

Huvudstudie enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual

På uppdrag åt Gnosjö kommun har vi genomfört en huvudstudie enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual på en fastighet där bland annat ytbehandlingsverksamhet samt ett gjuteri haft verksamhet. Området har tidigare visat sig vara förorenat med tungmetaller, petroleumprodukter samt klorerade kolväten.

Undersökning med refraktionsseismik

Inom uppdraget genomfördes en undersökning med refraktionsseismik varefter kompletterande provtagning av jord, sediment, byggnadsmaterial, grundvatten samt ytvatten på fastigheten genomfördes. Provtagning av grundvatten och ytvatten genomfördes även på grannfastigheterna för att kartlägga spridningen av främst metaller och klorerade kolväten.

Resultatet

Efter genomförda provtagningar har en fördjupad riskbedömning (med framtagning av platsspecifika riktvärden), åtgärdsutredning samt riskvärdering genomförts vilket har mynnat ut i ett åtgärdsförslag för fastigheten. För föreslagna åtgärdsförslaget har projekteringsdirektiv och direktiv för miljökontroll tagits fram.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Sander Anfinset
Sander Anfinset
Teamchef, Miljö & Säkerhet