Hammargårds reningsverk i Kungsbacka

Befolkningen i Kungsbacka ökar, i och med detta måste man utöka kapaciteten vid huvudreningsverket Hammargården. Vi har genomfört en förstudie där vi använt oss av vår Innovationsprocess för att komma fram till ett antal alternativ till lösning.

Hammargårds avloppsreningsverk (HARV) som är beläget i stadens sydöstra del, är Kungsbacka kommuns största reningsverk till vilket avloppsvatten från huvudorten liksom ett antal andra orter pumpas.

På grund av det stundande behovet att öka kapaciteten för avloppsrening i Kungsbacka kommun, liksom för att få ett nytt tillstånd för HARV, har kommunen låtit utföra en förstudie där olika alternativ för att öka reningskapaciteten studerats.

Alternativ till lösning genom innovationsprocess
Vi vann uppdraget att genomföra en förstudie kring hur man ska utöka reningskapaciteten. I början av förstudien använde vi oss av vår Innovationsprocess, för att få fram så många idéer som möjligt från medverkande parter i projektet. Slutligen presenterade vi fyra alternativ, varav två gäller ombyggnation av HARV. Övriga två alternativ gäller helt nya verk som lokaliseras på platser där den naturliga recipienten för det renade spillvattnet är lämpligare (mindre skyddsvärd och med bättre utspädning) än befintlig recipient för HARV, dvs. Kungsbackaån.


Alternativ till lösning

Alternativ 1
Kapacitetsökning vid HARV med förlängd utloppstub ut genom Kungsbackafjorden.
Verket byggs ut med grund i
befintliga processer och inom
befintlig tomt. Innebär ingrepp i Natura 2000-område vilket kan
utgöra stort hinder.

Alternativ 2
Kapacitetsökning vid HARV med befintlig utsläppspunkt. Alternativet innebär att reningseffekten på verket höjs jämfört med dagens för att kunna uppnå målsättningen att mängden näringsämnen som tillförs Kungsbackafjorden inte ökar.

Alternativ 3
Nedläggning av HARV och upprättande av nytt ARV vid Lerkil
ARV, med utlopp i Västerhavet vid befintlig utsläppspunkt.
Alternativ 4
Nedläggning av HARV och upprättande av nytt ARV vid Ysby, med utlopp i Västerhavet utanför Stallviken, söder om Särö.För alternativ 3 och 4 föreslås processerna bli identiska. Verket kan uppföras parallellt med HARVs normala drift.

Vill du veta mer om

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Jaan Kiviloog
Jaan Kiviloog
Teknisk licentiat