Grönstrukturplan för Ytterby

På uppdrag av Kungälvs kommun har Norconsult tagit fram en övergripande plan för Ytterbys grönstruktur. Planen utgör underlag till den fördjupande översiktsplanen för Ytterby. Inom grönstrukturplanen studerades även dagvattenhanteringen i området, för att ge förslag på lösningar där grönstruktur och dagvattenhantering bidrar till ekosystemtjänster.

FÖP Ytterby tas fram med syftet att förtäta Ytterby inifrån och ut i stationsnära läge. Till detta tar Norconsult fram en grönstrukturplan för att analysera och identifiera vilka grönområden som ska bevaras eller utvecklas till olika typer av grönytor.

Utvecklad grönstruktur
Grönstrukturplanen ger förslag på hur Ytterby kan få ett sammanhängande nät av natur- och friluftsområden, mindre närströvområden och parker. Utgångspunkten i förslaget är att utveckla en grönstruktur som tar hänsyn till och utvecklar de rekreativa såväl som de ekologiska värdena.

Kopplingen mellan olika grönområden utgör en viktig aspekt både ur ekologisk synpunkt och för upplevelsemässiga värden. Det handlar både om sammanlänkning av grönstruktur inom de centrala delarna av Ytterby och kopplingar mot centrala Kungälv samt till större grönområden längre bort från centrum.

Ekosystemtjänster
En viktig del i arbetet med grönstrukturplanen är att studera synergieffekter mellan grönstrukturen och dagvattenhanteringen i Ytterby. Att rena och fördröja dagvatten och skyfall i grönområden är ett bra exempel på en reglerande ekosystemtjänst. Hanteringen av dagvatten kan även bidra med upplevelsevärden till exempel i form av dammar och dagvattenstråk i parkmark.

Framtagandet av grönstrukturplanen har skett genom ett nära samarbete mellan planarkitekter, landskapsarkitekter, biologer och dagvatteningenjörer på Norconsult.

 

Vill du veta mer om

Kontakt

Profilbild för Erik Wikström
Erik Wikström
Team Plan
Profilbild för Emma Nilsson Keskitalo
Emma Nilsson Keskitalo
VA-utredare