Gävle-Storvik, hastighetshöjande åtgärder

Norconsult har vunnit sitt största uppdrag inom järnvägsteknik hittills åt kunden Trafikverket. Uppdraget handlar om att upprusta Bergslagsbanan på sträckan Gävle-Storvik för en framtida ökad kapacitet.

Efterfrågan på järnvägstrafik är mycket stor utmed Bergslagsbanan. Banan är ett viktigt godsstråk för trafiken mellan Bergslagen och Göteborg. Det finns även persontrafik på delsträckan Gävle-Frövi och ner till Mjölby. Omfattande åtgärder behövs kommande år på banan för att svara mot de förväntningar som finns i samhället.

Undersöka om hastighetshöjning är möjlig
Norconsults uppdrag innebär i huvudsak att på den 35 km långa sträckan undersöka på vilka sträckor det är tekniskt möjligt att höja hastigheten på de befintliga spåren. Där hastigheten kan höjas ska en besiktning göras för att avgöra om spåret och växlars verkliga skick medger en hastighetshöjning. Signalmässigt innebär en höjning av hastigheten mycket arbete i form av projektering av ATC-systemet och vägskyddsanläggningarna samt uppgradering av signalanläggningarna i övrigt.

Kontakt