Framtida dricksvattenförsörjning Karlskrona

Karlskrona vattenverk beläget invid Lyckebyån och har sitt ursprung från slutet av 1800-talet. Verket är byggt som ett ytvattenverk och har under alla år baserat sin dricksvattenproduktion på råvatten från Lyckebyån.

Vattenverket har genom årens lopp genomgått ett antal större och mindre ombyggnader och består idag av en blandning av nya och äldre byggnads- och maskindelar i varierande skick och ålder.

Vid vissa tider under året sjunker vatten­kvaliteten på råvattnet så pass att det gör det svårt att på ett effektivt sätt producera ett kvalitativt bra dricks­vatten i tillräckliga kvantiteter. De parametrar som främst försämras i råvattnet är halten organiskt material (CODMn), före­komsten av mangan, temperaturen under den varma delen av året samt färgtalet vilket under vissa tidpunkter på året kan vara mycket hög.

Alternativa vattentäkter
Kombinationen av en tidvis sämre vatten­kvalitet i Lyckebyån samt avsaknaden av en reserv­vattentäckt resulterade i att Karlskrona kommun i början av 1990-talet började se sig om efter alternativa vatten­täkter. Utredningarna som gjordes under 1990-talet visade att det lämpligaste alternativet med hänsyn till både vatten­kvalitet och ekonomi var att efter en förbehandling överföra Lyckebyåns vatten till Johannishus­åsen i Ronneby kommun och där infiltration sker och ett konstgjort grundvatten skapas.

För att anpassa befintligt vattenverk har kraftiga ombyggnader av vattenverket krävts. Ombyggnaderna har skett i sammanlagt sex huvudetapper under åtta års tid. I detta arbete har vi anlitats som huvudkonsult med uppgift att tillsammans med beställarens personal leda arbetet i dessa etapper.

Kontakt

Profilbild för Daniel Svensson
Daniel Svensson
Gruppledare VA Process