Fördjupad översiktsplan Lödöse

Lödöses nya pendeltågstation ger stora utvecklingsmöjligheter för orten. Bland annat innebär det upp till 2 000 nya bostäder i ett strategiskt läge i regionen. Vi på Norconsult fick uppdraget att genomföra en fördjupad översiktsplan över området.

Under 2008 beslutade Göteborgsregionens kommunalförbund om den strukturbild som ska ligga till grund för en långsiktigt hållbar regional struktur. Där utgör Lödöse en av noderna, i och med att E45 byggs om till motorväg och dubbelspåret mot Trollhättan tas i bruk. Därav förväntas Lödöse att växa och utvecklas.

Målet med utvecklingen av Lödöse är att skapa en fungerande helhet med bostäder, kommersiella och kommunala tjänster samt arbetsplatser. Vardagslivets pussel har varit en utgångspunkt vid lokalisering av bostäder, skolor och handel. Man räknar med att invånarantalet kommer att tredubblas efter utbyggnaden.

Redovisningen av den fördjupade översiktsplanen sker bland annat genom tidsgeografiska vardagslivsbeskrivningar. Detta har förutom som beskrivande instrument även fungerat som ett analysverktyg under arbetets gång. På så sätt har det hela tiden varit möjligt att pröva så att förslagets grundtankar och utgångspunkter finns med och förankras i alla delar.

Parallellt och integrerat med det arbetet med den fördjupade översiktsplanen tas en varumärkesplattform fram för Lödöse och de nya bostadsområdena. Arbetet inleddes med workshops där representanter från olika intressegrupper, såsom politiker, tjänstemän, verksamhetsutövare och boende i Lödöse samlades. Vi på Norconsult planerade och genomförde tre workshopstillfällen. Resultatet från tillfällena ligger nu till grund för en gemensam övergripande kommunikation för området.

Vill du veta mer om

Kontakt

Profilbild för Anna-Maria Ceder
Anna-Maria Ceder
Avdelningschef Stadsbyggnad Göteborg