Fördjupad översiktsplan i centrala Skövde

Skövde är en växande stad med ett attraktivt läge utmed Västra stambanan och vid platåberget Billingens fot. För att klara den ökade efterfrågan på bostäder i centrala områden har Norconsult till­sammans med kommunen upprättat en fördjupning av översikts­planen för de centrala delarna av staden.

Projektledare i nära samarbete med kommunen

Norconsult fungerade som projektledare i framtagandet av den fördjupade översiktsplanen. Uppdraget gick ut på att leda och driva arbetet framåt, från start till antagande av planen. Arbetet skedde i nära samarbete med kommunens projektgrupp. Som en del av den fördjupade översiktsplanen har vi även tagit fram en ortsanalys som anger planens förutsättningar samt en miljökonsekvensbeskrivning av planförslaget.

Stor vikt vid mötesplatser

Centrala Skövde är kommunens mittpunkt med resecentrum som den självklara mål­punkten för kollektivt resande, medan stadskärnan är centrum för handel och stadsliv. Förslaget till fördjupning av översiktsplanen utgår från Skövdes roll i regionen, kravet på hållbar utveckling och regionala och kommunala styrdokument. Utvecklingsstrategin innebär att centrala Skövde ska utvecklas till en blandstad med ett levande centrum. Förtätning och funktionsblandning ska leda till kortare avstånd mellan bostäder, arbets­platser, butiker med mera liksom till minskade barriäreffekter och ett rikare folkliv.

I den fördjupade översiktsplanen har vi lagt stor vikt vid att utveckla mötesplatser och parker, där det generella förslaget är en omgestaltning av de befintliga miljöerna för att få in fler och unika karaktärer som ska stärka centrala Skövdes attraktivitet.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Profilbild för Anna-Maria Ceder
Anna-Maria Ceder
Avdelningschef Stadsbyggnad Göteborg