Detaljplan Västerport

Varbergs kommun planerar för Västerport, en ny stadsdel vid havet. Västerport möjliggörs av att järnvägen genom Varberg läggs i tunnel och industrihamnen flyttas. Den nya bebyggelsen blir en utveckling av det centrala Varberg där målet är att ge förutsättningar för en attraktiv och levande stadsmiljö i ett strandnära läge. Norconsult har ett tätt och kreativt samarbete med kommunens tjänstemän i att upprätta planhandlingar för Västerport Etapp 1.

Anknytning till den gamla stadskärnan

Inom området planeras nya kvarter för bostäder, handel och hotell. Planområdet utgör ca 8,2 ha och marken används idag för industriändamål. Varbergs stadskärna och fästning är av riksintresse för kulturmiljövården och bebyggelsen som planeras ska anknyta till den gamla stadskärnan och ge en trivsam ”Varbergskänsla”.

Attraktiva mötesplatser och vistelsezoner

Bebyggelsestrukturen har utformats i syfte att göra de offentliga platserna till attraktiva mötesplatser och vistelsezoner. En del av hamnbassängen föreslås fyllas ut så att en kajpromenad kan anordnas, och centralt i området föreslås ett allmänt torg.

Genom området anordnas ett inre stråk utformat som ett gångfartsområde. Stråket utformas som en lugn och skyddad miljö och kommer att binda samman området med kommande utbyggnadsetapper norr om planområdet. Under planarbetet har en markanvisningstävling genomförts där förslagen bedömts utifrån gestaltning, hållbarhet och helhet.

Kontakt

Profilbild för Gunnar Håkansson
Gunnar Håkansson
Uppdragsledare, Team Plan