Detaljplan Vallonen, Eskilstuna

På uppdrag av Eskilstuna kommun arbetar Norconsult med att ta fram en ny detaljplan för kvarteretVallonen 5 och 6 i Eskilstuna. Detaljplanen avser bland annat att göra om Emil Olssons gamla fickknivsfabrik till Kårhus för Mälardalens Högskola.

Kulturmiljö – Radermarcherområdet

Fabriksbyggnaderna på fastigheterna Vallonen 5 och 6 är en välbevarad verkstadsmiljö som uppförts och utvecklats mellan 1870- och 1960-talet och har en tyd­lig karaktär från det tidiga 1900-talets industribebyggelse. Sedan 1967 har det inte bedrivits någon industriell verksamhet i huset.

Emil Olssonhuset är beläget i Radermarcherområdet i Eskilstuna. I Radermarcherområdet finns finns ett flertal välbevarade hus från 1600-talet. Dessa var kopplade till dåtidens smidesfraktur i Eskilstuna. Fortfarande används många av husen till traditionella hantverk.

Planförslaget

Viktiga frågor som kommit upp under planprocessen har varit hur kulturmiljön i planområdet kan skyddas och hur huset kan renoveras utan att de kulturhistoriska värdena går förlorade.

Kontakt

Profilbild för Carl-Henrik Barnekow
Carl-Henrik Barnekow
Uppdragsledare / Planeringsarkitekt FPR/MSA, Team Plan