Detaljplan i Vellinge

Vi vann uppdrag åt Vellinge Kommun att ta fram en detaljplan för ett centralt beläget kvarter, Krabban, i Vellinge. Planprojektet innebär anpassning av ny bostadsbebyggelse i en kulturhistoriskt intressant miljö.

Kulturhistoriskt värde tillvaratas

Fastigheten Krabban 5 utgörs idag av en gammal gårdsmiljö där befintliga kulturhistoriskt intressanta byggnader bevaras och skyddas från förvan­skning. Syftet med detaljplanen var att med hänsyn till befintlig gårdsmiljö möjliggöra för 40-60 nya lägenheter. Även centrumändamål möjliggörs, för att få en större flexibilitet i detta centrala läge i Vellinge. Boningshusets kulturhistoriska värde bedöms bäst tillvaratas om dess nuvarande fasaduttryck och byggnadsskick kan bibehållas.

Befintliga boningshus kompletteras med ny byggrätt

Byggrätterna i den sydöstra delen av fastigheten bildar en egen gårds­formation utifrån befintliga boningshus kompletterat med en ny byggrätt. Den kompletterande byggrätten regleras i byggnadshöjd, takvinklar och utformning för att harmonisera med de befintliga husen. Planen ska även inkludera ny gång och cykelväg längs Ängavägen, söder om planområdet, i enlighet med den fördjupade översiktsplanen (2000).

I projektet tog vi fram planhandlingarna utifrån framtagna förslag och utredningar samt var rådgivande till kommunens handläggare.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Profilbild för Anna-Maria Ceder
Anna-Maria Ceder
Avdelningschef Stadsbyggnad Göteborg