Detaljplan i Vellinge

Vi vann uppdrag åt Vellinge Kommun att ta fram en detaljplan för ett centralt beläget kvarter, Krabban, i Vellinge. Planprojektet innebär anpassning av ny bostadsbebyggelse i en kulturhistoriskt intressant miljö.

Kulturhistoriskt värde tillvaratas

Fastigheten Krabban 5 utgörs idag av en gammal gårdsmiljö där befintliga kulturhistoriskt intressanta byggnader bevaras och skyddas från förvan­skning. Syftet med detaljplanen var att med hänsyn till befintlig gårdsmiljö möjliggöra för 40-60 nya lägenheter. Även centrumändamål möjliggörs, för att få en större flexibilitet i detta centrala läge i Vellinge. Boningshusets kulturhistoriska värde bedöms bäst tillvaratas om dess nuvarande fasaduttryck och byggnadsskick kan bibehållas.

Befintliga boningshus kompletteras med ny byggrätt

Byggrätterna i den sydöstra delen av fastigheten bildar en egen gårds­formation utifrån befintliga boningshus kompletterat med en ny byggrätt. Den kompletterande byggrätten regleras i byggnadshöjd, takvinklar och utformning för att harmonisera med de befintliga husen. Planen ska även inkludera ny gång och cykelväg längs Ängavägen, söder om planområdet, i enlighet med den fördjupade översiktsplanen (2000).

I projektet tog vi fram planhandlingarna utifrån framtagna förslag och utredningar samt var rådgivande till kommunens handläggare.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Profilbild för Erik Wikström
Erik Wikström
Team Plan