Detaljplan för Mörby logistikområde i Nykvarn

På uppdrag av Nykvarns kommun har Norconsult tagit fram planhandlingar för ett nytt logistikområde i Mörby.

Strategiskt viktigt verksamhets- och logistikområde
Logistikområdet är en del av Stockholm Syd verksamhetsområde som planeras bli Stockholm läns största verksamhetsområde med cirka 1 000 hektar mark, varav hälften ligger i Nykvarn.

Planen har behandlat helheten genom ett flertal utredningar för att förstå detaljplanens påverkan. Bland annat har inventeringar visat att området är en viktig livsmiljö för större vattensalamander.

Inom projektet har Norconsult även tagit fram en kompletterande dagvattenutredning. Detta för att planen inte ska påverka miljökvalitetsnormer för recipienterna negativt.

Kvartersmarkens utformning
Planförslaget är utformat med hänsyn till genomförandekostnad vad gäller kvartersmark för olika typer av verksamheter, så som logistik, ej störande industri, handel och kontor. Planstrukturen är även en sammanvägning av de framtida verksamheternas förväntade behov och kravet att minimera påverkan på naturvärden och biologisk mångfald. 

Bebyggelse, skyltning och tomtmark ska enligt planen utformas med särskild omsorg mot huvudgatorna och mot E4 samt skapa ett för kommunen attraktivt skyltfönster.

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Maria Hjort
Maria Hjort
Teamchef Plan