Detaljplan Buskär

I Buskär finns en charmig äldre fiskeläges­bebyggelse där fastighets­ägare inom området önskar riva gamla magasins­byggnader och ersätta dessa med bostadshus och handel mm. Vi har fått uppdraget att ta fram en detaljplan för området.

Områdets stora kulturhistoriska värden samt pågående klimatförändringar med stigande havsnivåer som följd, ställer stora krav på byggnadernas placering och utformning. De nya byggnaderna ska i formspråk ansluta till de äldre magasinsbyggnaderna. Med hänsyn till risk för inträngande vatten vid kraftiga stormar och höga vattenstånd, medges inte bostäder i bottenvåningarna.

För befintliga magasinsbyggnader och bostadshus upprättas en tidsenlig detaljplan som med bestämmelser reglerar de kulturhistoriska värdena samtidigt som möjlighet lämnas för vissa förändringar. I miljön ingår kajer och bryggor och detaljplanen syftar till att säkerställa de värden dessa besitter samt att reglera allmänhetens möjlighet att promenera ned till havet.

Vill du veta mer om

Kontakt

Profilbild för Gunnar Håkansson
Gunnar Håkansson
Planarkitekt & uppdragsledare, Team Stadsbyggnad