Centrum för kultur och idrott i Knivsta kommun.

CIK centrum för idrott och kultur i Knivsta är en kombination av lokaler för både idrott och kultur i samma anläggning som skapar förutsättningar för möten mellan många olika människor och intressen. Förhoppningen är att CIK blir en central och attraktiv ny mötesplats i Knivsta.

En viktig del i Knivstas vision

Knivstas vision är aktivt föreningsliv, folkhälsa, livspussel, boendemiljö, energi och miljö samt fritid och kultur. Ett viktigt led i att förverkliga visionen är kommunens beslut att bygga ett centrum för idrott och kultur, med arbetsnamnet CIK. Anläggningen kommer bland annat att bestå av två stora sporthallar, kampsportslokal scenkonstlokal, ishall och gemensamma kommunikationsytor med café, förråd, kontor och konferensrum. Förhoppningen är att CIK blir en central och attraktiv ny mötesplats i Knivsta.

Tvärfackligt samarbete

Norconsult har varit engagerade med flera av våra discipliner i projektet. Våra planarkitekter har tagit fram detaljplanen för anläggningen, där angivelser för huset i förhållande till järnvägen var viktigt att ta hänsyn till ur ett riskperspektiv. Våra arkitekter har i sin tur arbetat med den totala gestaltningen av huset, både invändigt och utvändigt. För att möta nivåskillnaden mellan mark och anläggning på 4 meter har utvändiga stentrappor anlagts. Hela byggnaden är också gestaltad för att möta alla användares behov på tillgänglighet. Ett särskilt exempel på detta är omklädningsrummen, där funktionsnedsatta personer kan använda samma utrymmen som dem utan funktionsnedsättning.

Gestaltningen av anläggningens scenkonstlokal har genomförts i ett framgångsrikt samarbete mellan våra arkitekter och akustiker. Här har arkitekterna gestaltat den fysiska lokalen och akustiker säkerställt en god ljudmiljö och AD-teknik anpassat för all slags scenkonst - musik, teater, tal och konferenser.

Våra landskapsarkitekter har ansvarat för gestaltning av anläggningens utemiljö, bland annat med tillgängliga entréer utanför huset, cykel- och bilparkeringar och elstolpar för parkering och laddning av elbilar.

Vårt sätt att arbeta tvärdisciplinärt skapar en helhetssyn. Beställaren Knivsta kommun och Norconsult har en pågående dialog om vad miljön betyder för en anläggning som denna, för huset i sig men också för kommunen som helhet.

Passivhuscertifierad anläggning

CIK byggs enligt principen "Passivhus" vilket innebär att det blir mycket energisnålt. Materialvalen är gjorda utifrån var egenskaperna kommer bäst till sin rätt. Betong används för mötet med marken i grundläggningen och som tungt akustiskt isolerande bjälklag under scenkonstlokalen. Trähuset byggs ovanpå, ytterväggar och tak byggs upp med träbaserade material med hänsyn till minimerande av köldbryggor. System för luftkvalitet i anläggningens olika delar är integrerade med system för att återvinna värme från driften av ishall, sport och scenkonst. CIK:s ishall blir troligen världens första att bli passivhuscertifierat.

Tidplan

CIK är kommunens hittills största byggprojekt, och beräknas vara färdigställt årsskiftet 2019/2020.

Kontakt

Profilbild för Dan Johansson
Dan Johansson
Arkitekt SAR/MSA
Profilbild för Julia Hjortmyr Grabe
Julia Hjortmyr Grabe
Arkitekt SAR/MSA