Bullerkartläggning av bostäder i Sverige

Norconsult har på uppdrag av trafikverket genomfört bullerkartläggning av samtliga bostäder kring statliga vägar i Sverige. Syftet var att ge en helhetsbild där bullersituationen mellan olika bostäder i hela Sverige kan jämföras.

Trafikverket har saknat en helhetsbild där bullersituationen mellan olika bostäder i hela Sverige kan jämföras. Trafikverket har därför gett Norconsult i uppdrag att genomföra denna bullerkartläggning av samtliga bostäder kring statliga vägar i Sverige.

Beräkningarna av ljudnivåer har delats in 22 olika delprojekt (länsvis uppdelning) och 12 av dessa delprojekt har i dagsläget slutleverats. Hela bullerkartläggningen planeras vara slutförd under våren år 2020.

Bulleråtgärder för samhällsekonomisk nytta

Beräkningarna syftar till att ge ett standardiserat beräknade ljudnivåer vid samtliga bullerutsatta bostäder utmed statliga vägar. Beräkningarna ger Trafikverket möjlighet att kunna prioritera och lägga pengar på de bullerskyddsåtgärder som ger bäst samhällsekonomisk nytta. Beräkningsresultatet ska också användas för att kunna svara på klagomålsärenden vilket sparar tid och pengar och säkerställer likvärdiga beräkningar.

Optimerad arbetsprocess

Eftersom det är ett mycket omfattande arbete att beräkna ljudnivåer för bostäder i hela Sverige så har Norconsult tagit fram en arbetsprocess där flera olika beräkningsprogram och programmeringsskript har använts och utvecklats för att optimera beräkningsförfarandet och bearbetning av indata mm för att kunna genomföra noggranna beräkningar för väldigt många bostäder på ett tidseffektivt och ekonomiskt hållbart sätt.

 

Kontakt

Profilbild för Anders Axenborg
Anders Axenborg
Uppdragsledare Team Trafik