Göteborg

 • Team Arkitektur

  Framtidens byggnation kräver utveckling och helhetslösningar som är resurseffektiva, håller hög kvalitet och tar tillvara på både den yttre och inre miljön. Team Arkitektur består av 55 arkitekter, inredningsarkitekter och byggnadsingenjörer med stor erfarenhet av kvalificerade planerings- och projekteringsuppdrag. Vi arbetar med allt från tidiga inventeringar, verksamhetsutredningar och programskisser till detaljprojektering och uppföljning under byggtiden.

  Våra uppdrag spänner över en stor bredd av projekttyper såsom; skolor, bostäder, vård­projekt kontor, kulturbyggnader, simhallar och industriprojekt. Teamet har även specialistkunskaper inom bl.a. hållbarhet, tillgänglighet, 3D/BIM-samordning och visualisering.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Maude Östaneng
  Maude Östaneng
  tf. Teamchef, Arkitektur
 • Team Byggkonstruktion

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Våra konstruktionstjänster bygger på en samlad erfarenhet av planering och genomförande inom ett brett spektrum av konstruktionsfrågor och personligt engagemang med mål att uppnå bästa lösningar med nöjda kunder i varje projekt. Vår breda kunskap och långa erfarenhet gör att vi kan genomföra avancerade uppdrag över hela landet. Våra tjänster omfattar samtliga delar inom rådgivning och projektering av nybyggnationer, anläggningar och ombyggnationer. I tillägg har vi en betydande expertis inom tillståndskontroll samt drifts- och underhållsplanering

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren

  Kontakt

  Profilbild för Caroline Martinsson
  Caroline Martinsson
  Teamchef Byggkonstruktion
 • Team Projekt & Byggledning

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Att under produktionstiden ansvara för beställarens frågor på byggplatsen är av stor vikt. Med kompetens och kreativitet kunna se alternativ och förbättringar både inom ekonomi och tekniska lösningar ger på sikt en bättre byggnad. Vår breda erfarenhet ger oss dessa möjligheter. Vi tar ansvar för att ditt projekt genomförs med rätt kvalitet och ekonomi på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt, från tidigt planeringsskede till färdig byggnad eller anläggning. Teamet består av erfarna och rutinerade konsulter med upp till 40 års erfarenhet av byggprocessen.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Fredrik Karlsson
  Fredrik Karlsson
  Teamchef Projekt & Byggledning
 • Team Trafik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Vi har ett brett sammansatt team med gedigen trafikteknisk erfarenhet. Vi arbetar med olika frågor som rör trafik och trafikmiljö åt framförallt kommuner och Trafikverket. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av olika typer av trafikutredningar, både utformningar av trafikförslag och andra typer av utredningar såsom kapacitetsutredningar och trafiksimuleringar. Du kommer att arbeta självständigt, men oftast som en del av en större eller mindre projektgrupp. Arbetet innefattar kundkontakter.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Karin Gamberg
  Karin Gamberg
  Teamchef Trafik
 • Team VA-teknik & Process

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Utbyggnaden av vårt samhälle kräver energieffektiva vatten- och avloppssystem som optimerar vattenförsörjningen, samtidigt som återföring av renat dag- och avloppsvatten måste ske på ett miljövänligt sätt.

  Vi arbetar i hela projektcykeln med alltifrån mycket tidiga planeringsstadier, utredningar och förstudier, via projektering och projektledning till byggledning, idrifttagning, besiktning, driftoptimering och utbildning. Många av våra vattenprojekt innebär också genomförande av tillståndsprocesser med miljö- och konsekvensbeskrivningar samt riskanalyser av system för dricksvattenförsörjning och avloppshantering.

  Vatten­reningsprocesser med tillhörande el-styr för badvattenrening är en av de kompetenser som vi besitter. Vi har erfarenhet från projekt inom badvattenrening till såväl stora äventyrsbad som till mindre spa-anläggningar. Vi har lång och gedigen erfarenhet av VA-processer inom såväl avlopp, dricksvatten som dagvatten. Vårt starka team jobbar med både små och stora projekt, från tidiga utredningar till projektledning i byggfasen.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Jan-Olof Nilsson
  Jan-Olof Nilsson
  Sektionschef VA-teknik/ Teamchef VA-process
 • Team Plan

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Planering är ett komplext område där våra samhällsplanerare, fysiska planerare, arkitekter och landskapsarkitekter genomför utredningar och analyser i samband med övergripande planering från nationell och regional nivå ner till enskilda stadsdelar eller kvarter något som kräver djup insyn och bred förståelse.

  För att våra analyser och beräkningar ska leda till hållbar utveckling tittar vi utifrån alla tre dimensioner; ekonomisk, ekologisk, och social hållbarhet. Det är viktigt att se och förstå hur dessa dimensioner ska samspela. Bygger man till exempel en bro räcker det inte med att räkna på hur många fordon den ska kunna transportera, utan även hur den uppfattas fysiskt och estetiskt samt vilken påverkan den har på naturen och människor som rör sig i samhället.

  Vi vet också att en väl fungerande dialog mellan alla inblandade parter är nödvändig för att slutresultatet ska bli väl fungerande. Med den rika erfarenhet vi har av kommunal planering förstår vi också den kommunala processen bra och hittar oftast den kortaste beslutsvägen.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Anna-Maria Ceder
  Anna-Maria Ceder
  Teamchef, Plan
 • Team Miljö & Säkerhet

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Utmaningarna sträcker sig från de stora globala klimatfrågorna ner till lokala och teknikspecifika åtgärder. Att säkra balansen mellan tillväxt och samhällsutveckling är en stor utmaning som kräver kunskap och förståelse utifrån olika perspektiv. Vi genomför miljösamordning, miljöplanering och utredningar som hjälper till att få våra städer att bli mer hållbara ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

  Våra insatser i värdekedjan har en klar tyngdpunkt på miljö i utredningsfasen. Stor vikt läggs även på alternativa analyser och lösningar, konkreta specifikationer kring åtgärder och lösningar, samt utvärdering av åtgärderna.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Sander Anfinset
  Sander Anfinset
  Teamchef, Miljö & Säkerhet
 • Team VA-teknik & Ledning

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult. Med helhetsperspektiv och tydlig miljöprofil hjälper vi våra uppdragsgivare att lyckas på resan från vision till fungerande verklighet.

  I takt med att vårt samhälle utvecklas och byggs ut ställs allt större krav på en hållbar vattendistribution och hantering av dag- och spillvatten.

  Inom Norconsult finns det idag ca 100 konsulter i Sverige med gedigen kunskap inom vattenrelaterade frågor i samhällsbyggnadsprocessen och med kompetens inom vatten och avlopp. Vi utför uppdrag i alla skeden från utredningar, förfrågningsunderlag, bygghandlingar till förvaltningshandlingar. Vi är även med under byggskedet för erfarenhetsåterföring och uppföljning.

  Inom team VA-teknik/ledning arbetar vi främst med ledningsprojektering, projektering av dagvattenlösningar och ledningssamordning. Det kan handla om upprättande av förfrågningsunderlag, bygghandlingar, stöd i byggprocessen, upprättande av relationshandling och mycket mer i alla typer av projekt från överföringsledningar och exploateringsområden till saneringsområden och ledningsrenovering.

  Vi arbetar främst med projekteringsverktygen AutoCAD Civil 3D och Novapoint.

  På Norconsult tycker vi om att samarbeta och har specialistkunskaper inom flera områden. Vi arbetar oftast i tvärfackliga uppdrag där vi samverkar med övriga tekniker inom Norconsult men även med sido- och underkonsulter. Vi har väl utvecklade sätt för att samarbete utanför teamet skall fungera. Projektet skall alltid stå i centrum.

  Våra uppdrag återfinns hos kommuner, statliga myndigheter, entreprenörer och exploatörer.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!
   

  Kontakt

  Profilbild för Herman Andersson
  Herman Andersson
  Teamchef, VA-Teknik
 • Team Väg & Järnvägsteknik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Vi erbjuder tjänster under hela processen vid byggandet av vägar och gator. Våra uppdrag spänner från idé till förverkligande av allt från stora väg­utbyggnader till mindre tillfartsvägar till bostads- och industriområden. Vår bredd och erfarenhet av större och mindre vägprojekt gör oss till en naturlig samarbetspartner när du behöver hjälp på vägen. Bland annat utför vi överbyggnadsberäkningar, kostnadskalkyler, tillgänglighetsanpassning och rådgivning. Dessa utför vi i ett antal skeden, som till exempel idéstudier, förstudier förprojekteringar och bygghandlingar.

  Tunnelbyggen i infrastrukturprojekt omfattar tunnlar för vägar, järnvägar, tunnelbanor med mera. Vi har byggt upp en betydande kompetens och kapacitet från mer än 100 väg- och järnvägstunnelprojekt. Vi har dessutom en internationellt efterfrågad och unik kompetens inom bergsteknologi. Vi åtar oss alla typer av projekt från de första faserna till detalj­projekteringen och inspektionen av anläggningarna.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Elisabeth Setterstig
  Elisabeth Setterstig
  Teamchef Väg- och järnvägsteknik
 • Team Spår & Järnvägsteknik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Vi har den tvärfackliga kompetensen som krävs vid planering och projektering av järnvägar och spårvägar. Genom flera års erfarenhet av både små och stora uppdrag kan vi erbjuda en bred expertis inom flera centrala fackområden. Vi har medverkat vid byggnation av järnväg och spårväg i flera städer i Norden. Vi har utfört ett brett spektrum av uppdrag, allt från stora utredningar till projektering av mindre förbättringar.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Mats Lithner
  Mats Lithner
  Gruppeleder
 • Team Bro & Analys

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Vi erbjuder specialistkunskap inom de flesta brotyper och har deltagit i flera större väg- och järnvägsprojekt. Dessa har omfattat både broar och andra konstruktioner för olika transportsystem. Vi har expertis kring olika byggnadsmaterial och konstruktionstyper, vilket inkluderar hängbroar, konsolbroar, bågbroar och balkbroar. Vi har haft en central roll vid utvecklandet av samtliga större körbroar i trä som byggts i Norge de senaste åren.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Bo Gerenmark
  Bo Gerenmark
  Teamchef Bro och Analys
 • Team Akustik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Våra akustiker erbjuder rådgivning inom hela akustikområdet. Tack vare våra mångåriga samlade erfarenheter kan vi bidra med högsta kompetens inom byggnadsakustik, rums- och salsakustik, AV-teknik, vibrationer samt industri- och samhällsbuller.

  Vi har lång erfarenhet av projektering i såväl stora som små projekt såsom bostäder, vårdlokaler, skolor/förskolor, kontor, industrilokaler, idrotts­anläggningar, kyrkor, musikstudior mm. Även de mest prestigefyllda projekten som konsertsalar och arenor tillhör våra dagliga projekt.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Andreas Hübinette
  Andreas Hübinette
  Teamchef Akustik
 • Team Landskap

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.


  En väl utformad utemiljö ger oss attraktiva vistelserum och får oss att må bra! Spännande platser och sköna parker är en del av våra arbetsområden. Landskapsarkitektur spänner över ett brett spektrum av uppgifter inom många olika områden och i olika skala.


  Norconsults landskapsarkitekter och landskapsingenjörer har en lång och bred erfarenhet av utredning, gestaltning och projektering där lagarbete ger oss en möjlighet att skapa kompletta helhetslösningar. I samarbete med övriga team är vi delaktiga i allt från tidiga utredningar till gestaltning och detaljprojektering av ny- och ombyggnadsprojekt såväl offentliga som privata miljöer.


  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Katrine Hermansson
  Katrine Hermansson
  Landskapsarkitekt
 • Team Geoteknik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.Våra geotekniker bred kompetens och lång erfarenhet alltifrån stora komplicerade infrastrukturprojekt till enskilda små byggobjekt. Vi har spetskompetens inom jord, vatten och berg och vi är verksamma över hela Sverige och Norge.Tillsammans med vårt dotterbolag Norconsult Fältgeoteknik AB utför vi även geotekniska fältundersökningar för alla typer av projekt och även kärnborrningar i berg och odexborrning med mera.Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakter

  Profilbild för Araz Ismail
  Araz Ismail
  Grupp-/Studioledare Geoteknik grupp 1
  Profilbild för Elodie Bénac
  Elodie Bénac
  Gruppeleder
  Profilbild för Katarina Engerberg
  Katarina Engerberg
  Grupp-/Studioledare Geoteknik grupp 2
  Profilbild för Magnus Zetterlund
  Magnus Zetterlund
  Team Geoteknik
 • Team Geodesi

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.Vi producerar kartor och utför alla typer av geodetiska mätningar och beräkning för kartor, terrängmodeller, projektering, byggande och kontroll. Vi utför även detalj- och projek­teringskartor, anläggningsdokumentation, relationsritningar och GIS-produkter.Vi kan med hjälp av laserskanning, snabbt leverera en exakt avbild av verkliga förhållanden som underlag för vidare bearbetning till färdiga ytmodeller och 3D-ritningar. Vi använder 3D-laserskanning för mätuppdrag där detalj­rikedom och precision efterfrågas.Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Johan Hallmén
  Johan Hallmén
  Gruppledare Geodesi Göteborg

Halmstad

 • Team Spår & Järnvägsteknik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Vi har den tvärfackliga kompetensen som krävs vid planering och projektering av järnvägar och spårvägar. Genom flera års erfarenhet av både små och stora uppdrag kan vi erbjuda en bred expertis inom flera centrala fackområden. Vi har medverkat vid byggnation av järnväg och spårväg i flera städer i Norden. Vi har utfört ett brett spektrum av uppdrag, allt från stora utredningar till projektering av mindre förbättringar.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Mats Lithner
  Mats Lithner
  Gruppeleder
 • Team Landskap

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.


  En väl utformad utemiljö ger oss attraktiva vistelserum och får oss att må bra! Spännande platser och sköna parker är en del av våra arbetsområden. Landskapsarkitektur spänner över ett brett spektrum av uppgifter inom många olika områden och i olika skala.


  Norconsults landskapsarkitekter och landskapsingenjörer har en lång och bred erfarenhet av utredning, gestaltning och projektering där lagarbete ger oss en möjlighet att skapa kompletta helhetslösningar. I samarbete med övriga team är vi delaktiga i allt från tidiga utredningar till gestaltning och detaljprojektering av ny- och ombyggnadsprojekt såväl offentliga som privata miljöer.


  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Katrine Hermansson
  Katrine Hermansson
  Landskapsarkitekt

Helsingborg

Team Infrastruktur

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.Vi arbetar brett med infrastrukturprojekt. Vi har kompetens inom VA-teknik, trafikplanering, väg- och gatuprojektering, miljö- och landskapsplanering. Vårt starka team jobbar med både små och stora projekt, från tidiga utredningar till byggplatsuppföljningar. Vi har både seniora och juniora medarbetare i en bra blandning som gillar att ha kul på jobbet.Vi arbetar i hela projektcykeln med alltifrån mycket tidiga planeringsstadier, utredningar och förstudier, via projektering till byggplatsuppföljning och utbildning. Många av våra projekt innebär också genomförande av tillståndsprocesser med miljö- och konsekvensbeskrivningar.Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

Kontakt

Profilbild för Johan Peetz
Johan Peetz
Teamchef

Kalmar

Team El & Automation

På Norconsult arbetar vi med utformning av el och automationsanläggningar i alla typer av produktions­anläggningar och har erfarenhet från vattenkraft, vindkraft, värmekraft, fastighet samt vatten och avlopp.

Vi gör allt från utredning och förstudier, dimensionering, projektering, besiktningar och funktionsbeskrivningar av kompletta elkraft och automationsanläggningar till idrifttagning av anläggningen. Vi arbetar huvudsakligen med planering, projektering, beredning, programmering samt idrifttagning.

Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

Kontakt

Profilbild för Lars Törnqvist
Lars Törnqvist
Teamchef El & Automation

Karlskrona

Team El & Automation

På Norconsult arbetar vi med utformning av el och automationsanläggningar i alla typer av produktions­anläggningar och har erfarenhet från vattenkraft, vindkraft, värmekraft, fastighet samt vatten och avlopp.

Vi gör allt från utredning och förstudier, dimensionering, projektering, besiktningar och funktionsbeskrivningar av kompletta elkraft och automationsanläggningar till idrifttagning av anläggningen. Vi arbetar huvudsakligen med planering, projektering, beredning, programmering samt idrifttagning.

Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

Kontakt

Profilbild för Lars Törnqvist
Lars Törnqvist
Teamchef El & Automation

Ludvika

 • Team Mekanik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  På Norconsult har vi Sveriges största samlade kompetens för vattenbyggnad inom området mekanik för vattenkraftanläggningar och dammar. Vi kan erbjuda ett helhets­koncept, där vi är med från idéstadie till driftklar anläggning.

  Våra tjänster består bland annat av förstudier, konstruktion, hållfasthets­beräkningar, projekt- och byggledning, entreprenadbesiktningar, fördjupade inspektioner, fördjupade dammsäkerhetsutvärde­ringar och riskanalyser för Maskindirektivet (CE-märkning). En av våra specialistkompetenser är att detaljkonstruera dammluckor, där vi har en lång erfarenhet inom området.

  Vi söker dig som är högskole- eller civilingenjör med minst 10 års yrkeserfarenhet av mekanisk konstruktion. Tidigare erfarenheter av konsultyrket är meriterande.

  Varmt välkommen med din ansökan!

  Kontakt

  Profilbild för Frans Göransson
  Frans Göransson
  Sektionschef Anläggningsteknik, Teamchef Mekanik
 • Team Elteknik & Projektledning

  På Norconsult arbetar vi med utformning av elanläggningar i alla typer av produktions­anläggningar och har erfarenhet från vattenkraft, vindkraft och värmekraft. Vi gör allt från utredning och förstudier, dimensionering och projektering av kompletta elkraftanläggningar till idrifttagning av anläggningen.

  Vi har specialistkompetens och bred kompetens inom el-tekniska tjänster för kraft- och transformatorstationer, kopplingsanläggningar, omformar­anläggningar och kontrollanläggningar. Vi är vana att arbeta med stationer både för utomhusanläggningar men även trånga miljöer för industri eller i stadsmiljö.


  Vi utför studier, projektering och byggkontroller av kabelanläggningar för kraftöverföring, både på land och i sjö. Vi har omfattande erfarenhet och kompetens inom kabelteknologi och kabelförläggning. Våra konsulter har deltagit i stora kabelprojekt både nationellt och internationellt. Vi har också planerat och projekterat omläggning av luftledning till kabel.


  Vi har många års erfarenhet inom vindkraft och kan bistå med kompetens och erfarenhet i alla steg; planläggning, tillstånd, projektering och byggande. Våra konsulter kan bistå med framtagning av tillståndsansökningar, miljö­konsekvensbeskrivningar med fältstudier. Vi projekterar vägar, mark, fundament, byggnader, högspänningsanläggning, kraftöverföring och nätanslutning. Vi bistår också med projekt- och byggledning, teknisk rådgivning och nätanalyser.


  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Rolf Johansson
  Rolf Johansson
  Teamchef Elteknik

Luleå

 • Team Geoteknik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Våra geotekniker bred kompetens och lång erfarenhet alltifrån stora komplicerade infrastrukturprojekt till enskilda små byggobjekt. Vi har spetskompetens inom jord, vatten och berg och vi är verksamma över hela Sverige och Norge.

  Tillsammans med vårt dotterbolag Norconsult Fältgeoteknik AB utför vi även geotekniska fältundersökningar för alla typer av projekt och även kärn­borrningar i berg och odexborrning med mera.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Birgitta Nyström
  Birgitta Nyström
  Team Geoteknik
 • Team Mark

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Team Mark har samlad kompetens inom VA, landskapsarkitektur och väg. Våra landskapsarkitekter och landskapsingenjörer har en lång och bred erfarenhet av utredning, gestaltning och projektering där lagarbete ger oss en möjlighet att skapa kompletta helhetslösningar. I samarbete med övriga team är vi delaktiga i allt från tidiga utredningar till gestaltning och detaljprojektering av ny- och ombyggnadsprojekt såväl offentliga som privata miljöer.

  Vår bredd och erfarenhet av större och mindre vägprojekt gör oss till en naturlig samarbetspartner när du behöver hjälp på vägen. Bland annat utför vi överbyggnadsberäkningar, kostnadskalkyler, tillgänglighetsanpassning och rådgivning. Dessa utför vi i ett antal skeden, som till exempel idéstudier, förstudier förprojekteringar och bygghandlingar.

  Inom VA-teknik arbetar vi i hela projektcykeln med alltifrån mycket tidiga planeringsstadier, utredningar och förstudier, via projektering och projektledning till byggledning, idrifttagning, besiktning, driftoptimering och utbildning. Många av våra vattenprojekt innebär också genomförande av tillståndsprocesser med miljö- och konsekvensbeskrivningar samt riskanalyser av system för dricksvattenförsörjning och avloppshantering.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Leif Palage
  Leif Palage
  Teamchef Mark
 • Team Installationsteknik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Vi arbetar med att skapa ett bra klimat inomhus samtidigt som påverkan på den yttre miljön blir så minimal som möjligt. Våra ingenjörer jobbar med ventilation, värme, sanitet och kyla och är med från idéskedet till färdig byggnad. Vi utför även energikartläggningar, LCC-kalkyler, installations­samordning och 3D/BIM. Vi är certifierade för Miljöbyggnad och passivhus.

  Vi utvecklar även framtidens solvärmelösning ASES, Active Solar Energy Storage, vilket markant minskar andelen köpt uppvärmningsenergi till fastigheter.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Berndt Hortlund
  Berndt Hortlund
  Teamchef, Installationsteknik
 • Team Elteknik & Projektledning

  På Norconsult arbetar vi med utformning av elanläggningar i alla typer av produktions­anläggningar och har erfarenhet från vattenkraft, vindkraft och värmekraft. Vi gör allt från utredning och förstudier, dimensionering och projektering av kompletta elkraftanläggningar till idrifttagning av anläggningen.

  Vi har specialistkompetens och bred kompetens inom el-tekniska tjänster för kraft- och transformatorstationer, kopplingsanläggningar, omformar­anläggningar och kontrollanläggningar. Vi är vana att arbeta med stationer både för utomhusanläggningar men även trånga miljöer för industri eller i stadsmiljö.


  Vi utför studier, projektering och byggkontroller av kabelanläggningar för kraftöverföring, både på land och i sjö. Vi har omfattande erfarenhet och kompetens inom kabelteknologi och kabelförläggning. Våra konsulter har deltagit i stora kabelprojekt både nationellt och internationellt. Vi har också planerat och projekterat omläggning av luftledning till kabel.


  Vi har många års erfarenhet inom vindkraft och kan bistå med kompetens och erfarenhet i alla steg; planläggning, tillstånd, projektering och byggande. Våra konsulter kan bistå med framtagning av tillståndsansökningar, miljö­konsekvensbeskrivningar med fältstudier. Vi projekterar vägar, mark, fundament, byggnader, högspänningsanläggning, kraftöverföring och nätanslutning. Vi bistår också med projekt- och byggledning, teknisk rådgivning och nätanalyser.


  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Rolf Johansson
  Rolf Johansson
  Teamchef Elteknik

Luleå - Storgatan

Team Arkitektur & Byggkonstruktion

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult

Team Arkitektur & Byggkonstruktion består av arkitekter, inredningsarkitekter, byggnadsingenjörer, konstruktörer, planarkitekter och storkökskonsulter med stor erfarenhet av kvalificerade planerings- och projekteringsuppdrag.

Inom arkitektur arbetar vi med allt från tidiga inventeringar, verksamhetsutredningar och programskisser till detaljprojektering och uppföljning under byggtiden. Våra uppdrag spänner över en stor bredd av projekttyper såsom; skolor, bostäder, vård­projekt, kontor, lokaler, kulturbyggnader och industriprojekt. Vi har även specialistkunskaper inom bl.a. tillgänglighet, 3D/BIM-samordning och visualisering.

Våra konstruktionstjänster omfattar samtliga delar inom rådgivning och projektering av ny- och ombyggnationer, anläggningar och industribyggnationer. Vi projekterar alla typer av byggnader som exempelvis industrier, bostäder, hotell, affärslokaler, skolor, sjukhus, äldreboenden, kulturhus med mera.


Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

Kontakt

Profilbild för Magnus Kieri
Magnus Kieri
Teamchef Arkitektur & Byggkonstruktion

Malmö

 • Team Spår & Järnvägsteknik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Vi har den tvärfackliga kompetensen som krävs vid planering och projektering av järnvägar och spårvägar. Genom flera års erfarenhet av både små och stora uppdrag kan vi erbjuda en bred expertis inom flera centrala fackområden. Vi har medverkat vid byggnation av järnväg och spårväg i flera städer i Norden. Vi har utfört ett brett spektrum av uppdrag, allt från stora utredningar till projektering av mindre förbättringar.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Mats Lithner
  Mats Lithner
  Gruppeleder
 • Team Infrastruktur

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.Vi arbetar brett med infrastrukturprojekt. Vi har kompetens inom VA-teknik, trafikplanering, väg- och gatuprojektering, miljö- och landskapsplanering. Vårt starka team jobbar med både små och stora projekt, från tidiga utredningar till byggplatsuppföljningar. Vi har både seniora och juniora medarbetare i en bra blandning som gillar att ha kul på jobbet.Vi arbetar i hela projektcykeln med alltifrån mycket tidiga planeringsstadier, utredningar och förstudier, via projektering till byggplatsuppföljning och utbildning. Många av våra projekt innebär också genomförande av tillståndsprocesser med miljö- och konsekvensbeskrivningar.Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Sandra Kjellberg
  Sandra Kjellberg
  Teamchef Infrastruktur

Märsta

Team Spår & Järnvägsteknik

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

Vi har den tvärfackliga kompetensen som krävs vid planering och projektering av järnvägar och spårvägar. Genom flera års erfarenhet av både små och stora uppdrag kan vi erbjuda en bred expertis inom flera centrala fackområden. Vi har medverkat vid byggnation av järnväg och spårväg i flera städer i Norden. Vi har utfört ett brett spektrum av uppdrag, allt från stora utredningar till projektering av mindre förbättringar.

Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

Kontakt

Profilbild för Mats Lithner
Mats Lithner
Gruppeleder

Piteå

 • Team Mark

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Team Mark har samlad kompetens inom VA, landskapsarkitektur och väg. Våra landskapsarkitekter och landskapsingenjörer har en lång och bred erfarenhet av utredning, gestaltning och projektering där lagarbete ger oss en möjlighet att skapa kompletta helhetslösningar. I samarbete med övriga team är vi delaktiga i allt från tidiga utredningar till gestaltning och detaljprojektering av ny- och ombyggnadsprojekt såväl offentliga som privata miljöer.

  Vår bredd och erfarenhet av större och mindre vägprojekt gör oss till en naturlig samarbetspartner när du behöver hjälp på vägen. Bland annat utför vi överbyggnadsberäkningar, kostnadskalkyler, tillgänglighetsanpassning och rådgivning. Dessa utför vi i ett antal skeden, som till exempel idéstudier, förstudier förprojekteringar och bygghandlingar.

  Inom VA-teknik arbetar vi i hela projektcykeln med alltifrån mycket tidiga planeringsstadier, utredningar och förstudier, via projektering och projektledning till byggledning, idrifttagning, besiktning, driftoptimering och utbildning. Många av våra vattenprojekt innebär också genomförande av tillståndsprocesser med miljö- och konsekvensbeskrivningar samt riskanalyser av system för dricksvattenförsörjning och avloppshantering.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Leif Palage
  Leif Palage
  Teamchef Mark
 • Team Installationsteknik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Vi arbetar med att skapa ett bra klimat inomhus samtidigt som påverkan på den yttre miljön blir så minimal som möjligt. Våra ingenjörer jobbar med ventilation, värme, sanitet och kyla och är med från idéskedet till färdig byggnad. Vi utför även energikartläggningar, LCC-kalkyler, installations­samordning och 3D/BIM. Vi är certifierade för Miljöbyggnad och passivhus.

  Vi utvecklar även framtidens solvärmelösning ASES, Active Solar Energy Storage, vilket markant minskar andelen köpt uppvärmningsenergi till fastigheter.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Berndt Hortlund
  Berndt Hortlund
  Teamchef, Installationsteknik
 • Team Data & GIS

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Vi utvecklar, marknadsför och levererar helhetslösningar inom GIS. Våra system är alla samlade under namnet ISY Ettnoll och finns bland annat för elnät, fjärr-värmenät, fjärrkyla-nät, gasnät och parkmark. I ISY Ettnoll-systemen är kartbilden central.

  Våra programvaror återfinns idag på ett 30-tal platser i Sverige, från Halmstad i söder till Gällivare i norr. Programmen används även utomlands i Kina, Ryssland, Estland, Lettland och Rumänien. Främst för beräkningar och dokumentation.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Jan-håkan Westbom
  Jan-håkan Westbom
  Teamchef, Data/ Gis

Piteå - Furunäsvägen

Team Arkitektur & Byggkonstruktion

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult

Team Arkitektur & Byggkonstruktion består av arkitekter, inredningsarkitekter, byggnadsingenjörer, konstruktörer, planarkitekter och storkökskonsulter med stor erfarenhet av kvalificerade planerings- och projekteringsuppdrag.

Inom arkitektur arbetar vi med allt från tidiga inventeringar, verksamhetsutredningar och programskisser till detaljprojektering och uppföljning under byggtiden. Våra uppdrag spänner över en stor bredd av projekttyper såsom; skolor, bostäder, vård­projekt, kontor, lokaler, kulturbyggnader och industriprojekt. Vi har även specialistkunskaper inom bl.a. tillgänglighet, 3D/BIM-samordning och visualisering.

Våra konstruktionstjänster omfattar samtliga delar inom rådgivning och projektering av ny- och ombyggnationer, anläggningar och industribyggnationer. Vi projekterar alla typer av byggnader som exempelvis industrier, bostäder, hotell, affärslokaler, skolor, sjukhus, äldreboenden, kulturhus med mera.


Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

Kontakt

Profilbild för Magnus Kieri
Magnus Kieri
Teamchef Arkitektur & Byggkonstruktion

Skellefteå

 • Team Installationsteknik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Vi arbetar med att skapa ett bra klimat inomhus samtidigt som påverkan på den yttre miljön blir så minimal som möjligt. Våra ingenjörer jobbar med ventilation, värme, sanitet och kyla och är med från idéskedet till färdig byggnad. Vi utför även energikartläggningar, LCC-kalkyler, installations­samordning och 3D/BIM. Vi är certifierade för Miljöbyggnad och passivhus.

  Vi utvecklar även framtidens solvärmelösning ASES, Active Solar Energy Storage, vilket markant minskar andelen köpt uppvärmningsenergi till fastigheter.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Berndt Hortlund
  Berndt Hortlund
  Teamchef, Installationsteknik
 • Team Elteknik & Projektledning

  På Norconsult arbetar vi med utformning av elanläggningar i alla typer av produktions­anläggningar och har erfarenhet från vattenkraft, vindkraft och värmekraft. Vi gör allt från utredning och förstudier, dimensionering och projektering av kompletta elkraftanläggningar till idrifttagning av anläggningen.

  Vi har specialistkompetens och bred kompetens inom el-tekniska tjänster för kraft- och transformatorstationer, kopplingsanläggningar, omformar­anläggningar och kontrollanläggningar. Vi är vana att arbeta med stationer både för utomhusanläggningar men även trånga miljöer för industri eller i stadsmiljö.


  Vi utför studier, projektering och byggkontroller av kabelanläggningar för kraftöverföring, både på land och i sjö. Vi har omfattande erfarenhet och kompetens inom kabelteknologi och kabelförläggning. Våra konsulter har deltagit i stora kabelprojekt både nationellt och internationellt. Vi har också planerat och projekterat omläggning av luftledning till kabel.


  Vi har många års erfarenhet inom vindkraft och kan bistå med kompetens och erfarenhet i alla steg; planläggning, tillstånd, projektering och byggande. Våra konsulter kan bistå med framtagning av tillståndsansökningar, miljö­konsekvensbeskrivningar med fältstudier. Vi projekterar vägar, mark, fundament, byggnader, högspänningsanläggning, kraftöverföring och nätanslutning. Vi bistår också med projekt- och byggledning, teknisk rådgivning och nätanalyser.


  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Rolf Johansson
  Rolf Johansson
  Teamchef Elteknik

Sollentuna

Team Spår & Järnvägsteknik

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

Vi har den tvärfackliga kompetensen som krävs vid planering och projektering av järnvägar och spårvägar. Genom flera års erfarenhet av både små och stora uppdrag kan vi erbjuda en bred expertis inom flera centrala fackområden. Vi har medverkat vid byggnation av järnväg och spårväg i flera städer i Norden. Vi har utfört ett brett spektrum av uppdrag, allt från stora utredningar till projektering av mindre förbättringar.

Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

Kontakt

Profilbild för Mats Lithner
Mats Lithner
Gruppeleder

Stockholm - Hantverkargatan

 • Team Plan

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Planering är ett komplext område där våra samhällsplanerare, fysiska planerare, arkitekter och landskapsarkitekter genomför utredningar och analyser i samband med övergripande planering från nationell och regional nivå ner till enskilda stadsdelar eller kvarter – något som kräver djup insyn och bred förståelse.

  För att våra analyser och beräkningar ska leda till hållbar utveckling tittar vi utifrån alla tre dimensioner; ekonomisk, ekologisk, och social hållbarhet. Det är viktigt att se och förstå hur dessa dimensioner ska samspela. Bygger man till exempel en bro räcker det inte med att räkna på hur många fordon den ska kunna transportera, utan även hur den uppfattas fysiskt och estetiskt samt vilken påverkan den har på naturen och människor som rör sig i samhället.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Maria Hjort
  Maria Hjort
  Gruppeleder
 • Team Projekt & Byggledning

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Att under produktionstiden ansvara för beställarens frågor på byggplatsen är av stor vikt. Med kompetens och kreativitet kunna se alternativ och förbättringar både inom ekonomi och tekniska lösningar ger på sikt en bättre byggnad. Vår breda erfarenhet ger oss dessa möjligheter. Vi tar ansvar för att ditt projekt genomförs med rätt kvalitet och ekonomi på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt, från tidigt planeringsskede till färdig byggnad eller anläggning. Teamet består av erfarna och rutinerade konsulter med upp till 40 års erfarenhet av byggprocessen.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Fredrik Karlsson
  Fredrik Karlsson
  Teamchef Projekt & Byggledning
 • Team Vattenbyggnad

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  För att nå miljökvalitetsmålen och leva upp till Vattendirektivets krav arbetar våra biologer och limnologer kontinuerligt med fisk och fiskevård i sjöar och vattendrag. Arbetet handlar bland annat om övervakning och räkning av fisk med fälla och fiskräknare, elfiske, nätprov­fiske, bottenfaunaprovtagning samt marinbiologisk provtagning.

  Vidare arbetar vi med miljöanpassade minimitappningar vid vattenkraftverk, dammutrivningar och biotopvårds­åtgärder. Genom vår bredd inom teknik- och miljökompetens kan vi utforma helhetslösningar på ett bra sätt vid nya eller befintliga vattenkraftverk för passager som är skonsamma för fisken. Vi bidrar även till att rätt åtgärder genomförs på rätt platser. Ett brett perspektiv skapar utrymme för mer hållbar vattenkraft.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Petter Norén
  Petter Norén
  Teamchef, Team Vattenbyggnad
 • Team Väg & Trafik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult

  Vi erbjuder tjänster under hela processen vid byggandet av vägar och gator. Våra uppdrag spänner från idé till förverkligande av allt från stora väg­utbyggnader till mindre tillfartsvägar till bostads- och industriområden. Vår bredd och erfarenhet av större och mindre vägprojekt gör oss till en naturlig samarbetspartner när du behöver hjälp på vägen.

  Vi har även bred trafikteknisk erfarenhet. Vi arbetar med olika frågor som rör trafik och trafikmiljö åt framförallt kommuner och Trafikverket. Våra medarbetare har stor erfarenhet av utredningar av allt från större områden ned till detaljplaner. Bland annat utför vi trafikprognoser, kapacitetsstudier, trafiksimuleringar, kollektivtrafik­utredningar, cykelutredningar, risk­konsekvensutredningar och tillståndsansökningar för miljöfarlig verksamhet.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Mikael Eriksson
  Mikael Eriksson
  Teamchef Väg & Trafik
 • Team Installationsteknik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Vi arbetar med att skapa ett bra klimat inomhus samtidigt som påverkan på den yttre miljön blir så minimal som möjligt. Våra ingenjörer jobbar med ventilation, värme, sanitet, kyla och styr och är med från idéskedet till färdig byggnad. Vi utför även energikartläggningar, LCC-kalkyler, installations­samordning och 3D/BIM.

  Vi utvecklar även framtidens solvärmelösning ASES, Active Solar Energy Storage, vilket markant minskar andelen köpt uppvärmningsenergi till fastigheter.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Martin Åhré
  Martin Åhré
  Teamchef, Team Installationsteknik
 • Team Landskap

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  En väl utformad utemiljö ger oss attraktiva vistelserum och får oss att må bra! Spännande platser och sköna parker är en del av våra arbetsområden. Landskapsarkitektur spänner över ett brett spektrum av uppgifter inom många olika områden och i olika skala.

  Norconsults landskapsarkitekter och landskapsingenjörer har en lång och bred erfarenhet av utredning, gestaltning och projektering där lagarbete ger oss en möjlighet att skapa kompletta helhetslösningar. I samarbete med övriga team är vi delaktiga i allt från tidiga utredningar till gestaltning och detaljprojektering av ny- och ombyggnadsprojekt såväl offentliga som privata miljöer.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Elisabeth Tornberg
  Elisabeth Tornberg
  Teamchef Landskap
 • Team Akustik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Våra akustiker erbjuder rådgivning inom hela akustikområdet. Tack vare våra mångåriga samlade erfarenheter kan vi bidra med högsta kompetens inom byggnadsakustik, rums- och salsakustik, AV-teknik, vibrationer samt industri- och samhällsbuller.

  Vi har lång erfarenhet av projektering i såväl stora som små projekt såsom bostäder, vårdlokaler, skolor/förskolor, kontor, industrilokaler, idrottsanläggningar, kyrkor, musikstudior mm. Även de mest prestigefyllda projekten som konsertsalar och arenor tillhör våra dagliga projekt.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Åsa Nyström
  Åsa Nyström
  Teamchef Akustikon Stockholm
 • Team Data & GIS

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Vi utvecklar, marknadsför och levererar helhetslösningar inom GIS. Våra system är alla samlade under namnet ISY Ettnoll och finns bland annat för elnät, fjärr-värmenät, fjärrkyla-nät, gasnät och parkmark. I ISY Ettnoll-systemen är kartbilden central.

  Våra programvaror återfinns idag på ett 30-tal platser i Sverige, från Halmstad i söder till Gällivare i norr. Programmen används även utomlands i Kina, Ryssland, Estland, Lettland och Rumänien. Främst för beräkningar och dokumentation.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Jan-håkan Westbom
  Jan-håkan Westbom
  Teamchef, Data/ Gis
 • Team Geodesi

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.Vi producerar kartor och utför alla typer av geodetiska mätningar och beräkning för kartor, terrängmodeller, projektering, byggande och kontroll. Vi utför även detalj- och projek­teringskartor, anläggningsdokumentation, relationsritningar och GIS-produkter.Vi kan med hjälp av laserskanning, snabbt leverera en exakt avbild av verkliga förhållanden som underlag för vidare bearbetning till färdiga ytmodeller och 3D-ritningar. Vi använder 3D-laserskanning för mätuppdrag där detalj­rikedom och precision efterfrågas.Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Johan Hallmén
  Johan Hallmén
  Gruppledare Geodesi Göteborg
 • Team VA-teknik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Utbyggnaden av vårt samhälle kräver energieffektiva vatten- och avloppssystem som optimerar vattenförsörjningen, samtidigt som återföring av renat dag- och avloppsvatten måste ske på ett miljövänligt sätt.

  Vi arbetar i hela projektcykeln med alltifrån mycket tidiga planeringsstadier, utredningar och förstudier, via projektering och projektledning till byggledning, idrifttagning, besiktning, driftoptimering och utbildning. Många av våra vattenprojekt innebär också genomförande av tillståndsprocesser med miljö- och konsekvensbeskrivningar samt riskanalyser av system för dricksvattenförsörjning och avloppshantering.

  Vatten­reningsprocesser med tillhörande el-styr för badvattenrening är en av de kompetenser som vi besitter. Vi har erfarenhet från projekt inom badvattenrening till såväl stora äventyrsbad som till mindre spa-anläggningar. Vi har lång och gedigen erfarenhet av VA-processer inom såväl avlopp, dricksvatten som dagvatten. Vårt starka team jobbar med både små och stora projekt, från tidiga utredningar till projektledning i byggfasen.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Marta Juhlén
  Marta Juhlén
  Teamchef VA-teknik

Sundsvall

 • Team Vattenbyggnad

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  För att nå miljökvalitetsmålen och leva upp till Vattendirektivets krav arbetar våra biologer och limnologer kontinuerligt med fisk och fiskevård i sjöar och vattendrag. Arbetet handlar bland annat om övervakning och räkning av fisk med fälla och fiskräknare, elfiske, nätprov­fiske, bottenfaunaprovtagning samt marinbiologisk provtagning.

  Vidare arbetar vi med miljöanpassade minimitappningar vid vattenkraftverk, dammutrivningar och biotopvårds­åtgärder. Genom vår bredd inom teknik- och miljökompetens kan vi utforma helhetslösningar på ett bra sätt vid nya eller befintliga vattenkraftverk för passager som är skonsamma för fisken. Vi bidrar även till att rätt åtgärder genomförs på rätt platser. Ett brett perspektiv skapar utrymme för mer hållbar vattenkraft.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Petter Norén
  Petter Norén
  Teamchef, Team Vattenbyggnad
 • Team Elteknik & Projektledning

  På Norconsult arbetar vi med utformning av elanläggningar i alla typer av produktions­anläggningar och har erfarenhet från vattenkraft, vindkraft och värmekraft. Vi gör allt från utredning och förstudier, dimensionering och projektering av kompletta elkraftanläggningar till idrifttagning av anläggningen.

  Vi har specialistkompetens och bred kompetens inom el-tekniska tjänster för kraft- och transformatorstationer, kopplingsanläggningar, omformar­anläggningar och kontrollanläggningar. Vi är vana att arbeta med stationer både för utomhusanläggningar men även trånga miljöer för industri eller i stadsmiljö.


  Vi utför studier, projektering och byggkontroller av kabelanläggningar för kraftöverföring, både på land och i sjö. Vi har omfattande erfarenhet och kompetens inom kabelteknologi och kabelförläggning. Våra konsulter har deltagit i stora kabelprojekt både nationellt och internationellt. Vi har också planerat och projekterat omläggning av luftledning till kabel.


  Vi har många års erfarenhet inom vindkraft och kan bistå med kompetens och erfarenhet i alla steg; planläggning, tillstånd, projektering och byggande. Våra konsulter kan bistå med framtagning av tillståndsansökningar, miljö­konsekvensbeskrivningar med fältstudier. Vi projekterar vägar, mark, fundament, byggnader, högspänningsanläggning, kraftöverföring och nätanslutning. Vi bistår också med projekt- och byggledning, teknisk rådgivning och nätanalyser.


  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Rolf Johansson
  Rolf Johansson
  Teamchef Elteknik

Umeå

Team Generator & Turbinteknik

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

På Norconsult arbetar vi med utformning av elanläggningar i alla typer av produktionsanläggningar och har erfarenhet från vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, värmekraft och vågkraft. Vi gör allt från utredningar och förstudier, dimensionering och projektering av kompletta elkraftanläggningar till idrifttagning av anläggningen.Tillsammans med andra kompetensteam inom Norconsult kan vi erbjuda helhetslösningar för både enklare och avancerade projektuppdrag.

Generator &Turbinteknik är en ledande konsultgrupp i Norden såväl som internationellt. Vi har 80 års projekterfarenhet från mer än 150 olika länder. Våra uppdragsgivare är bland annat Vattenfall, Statkraft, Fortum, Uniper, Skellefteåkraft, Norsk Hydro, E-CO Energi, Eidsiva, Jämtkraft och många fler.

Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

Kontakt

Profilbild för Jonas Björnström
Jonas Björnström
Teamchef, Generator & Turbinteknik

Uppsala

 • Team Vattenbyggnad

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  För att nå miljökvalitetsmålen och leva upp till Vattendirektivets krav arbetar våra biologer och limnologer kontinuerligt med fisk och fiskevård i sjöar och vattendrag. Arbetet handlar bland annat om övervakning och räkning av fisk med fälla och fiskräknare, elfiske, nätprov­fiske, bottenfaunaprovtagning samt marinbiologisk provtagning.

  Vidare arbetar vi med miljöanpassade minimitappningar vid vattenkraftverk, dammutrivningar och biotopvårds­åtgärder. Genom vår bredd inom teknik- och miljökompetens kan vi utforma helhetslösningar på ett bra sätt vid nya eller befintliga vattenkraftverk för passager som är skonsamma för fisken. Vi bidrar även till att rätt åtgärder genomförs på rätt platser. Ett brett perspektiv skapar utrymme för mer hållbar vattenkraft.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Petter Norén
  Petter Norén
  Teamchef, Team Vattenbyggnad
 • Team Installationsteknik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Vi arbetar med att skapa ett bra klimat inomhus samtidigt som påverkan på den yttre miljön blir så minimal som möjligt. Våra ingenjörer jobbar med ventilation, värme, sanitet, kyla och styr och är med från idéskedet till färdig byggnad. Vi utför även energikartläggningar, LCC-kalkyler, installations­samordning och 3D/BIM.

  Vi utvecklar även framtidens solvärmelösning ASES, Active Solar Energy Storage, vilket markant minskar andelen köpt uppvärmningsenergi till fastigheter.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Martin Åhré
  Martin Åhré
  Teamchef, Team Installationsteknik
 • Team Generator & Turbinteknik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  På Norconsult arbetar vi med utformning av elanläggningar i alla typer av produktionsanläggningar och har erfarenhet från vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, värmekraft och vågkraft. Vi gör allt från utredningar och förstudier, dimensionering och projektering av kompletta elkraftanläggningar till idrifttagning av anläggningen.Tillsammans med andra kompetensteam inom Norconsult kan vi erbjuda helhetslösningar för både enklare och avancerade projektuppdrag.

  Generator &Turbinteknik är en ledande konsultgrupp i Norden såväl som internationellt. Vi har 80 års projekterfarenhet från mer än 150 olika länder. Våra uppdragsgivare är bland annat Vattenfall, Statkraft, Fortum, Uniper, Skellefteåkraft, Norsk Hydro, E-CO Energi, Eidsiva, Jämtkraft och många fler.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Jonas Björnström
  Jonas Björnström
  Teamchef, Generator & Turbinteknik

Varberg

Team Infrastruktur

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.Vi arbetar brett med infrastrukturprojekt. Vi har kompetens inom VA-teknik, trafikplanering, väg- och gatuprojektering, miljö- och landskapsplanering. Vårt starka team jobbar med både små och stora projekt, från tidiga utredningar till byggplatsuppföljningar. Vi har både seniora och juniora medarbetare i en bra blandning som gillar att ha kul på jobbet.Vi arbetar i hela projektcykeln med alltifrån mycket tidiga planeringsstadier, utredningar och förstudier, via projektering till byggplatsuppföljning och utbildning. Många av våra projekt innebär också genomförande av tillståndsprocesser med miljö- och konsekvensbeskrivningar.Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

Kontakt

Profilbild för Johan Peetz
Johan Peetz
Teamchef

Västerås

 • Team Geoteknik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Våra geotekniker bred kompetens och lång erfarenhet alltifrån stora komplicerade infrastrukturprojekt till enskilda små byggobjekt. Vi har spetskompetens inom jord, vatten och berg och vi är verksamma över hela Sverige och Norge.

  Tillsammans med vårt dotterbolag Norconsult Fältgeoteknik AB utför vi även geotekniska fältundersökningar för alla typer av projekt och även kärn­borrningar i berg och odexborrning med mera.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Birgitta Nyström
  Birgitta Nyström
  Team Geoteknik
 • Team Generator & Turbinteknik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  På Norconsult arbetar vi med utformning av elanläggningar i alla typer av produktionsanläggningar och har erfarenhet från vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, värmekraft och vågkraft. Vi gör allt från utredningar och förstudier, dimensionering och projektering av kompletta elkraftanläggningar till idrifttagning av anläggningen.Tillsammans med andra kompetensteam inom Norconsult kan vi erbjuda helhetslösningar för både enklare och avancerade projektuppdrag.

  Generator &Turbinteknik är en ledande konsultgrupp i Norden såväl som internationellt. Vi har 80 års projekterfarenhet från mer än 150 olika länder. Våra uppdragsgivare är bland annat Vattenfall, Statkraft, Fortum, Uniper, Skellefteåkraft, Norsk Hydro, E-CO Energi, Eidsiva, Jämtkraft och många fler.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Jonas Björnström
  Jonas Björnström
  Teamchef, Generator & Turbinteknik

Växjö

 • Team VeAinfo

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Vi på Norconsult har lång erfarenhet av insamling och hantering av mätdata. Vi har utvecklat ett system som både förenklar och effektiviserar mätarbetet för dig som kund. Med systemet kan man bland annat övervaka dricks­vattenmätare på vattenledningsnätet och få fram rapporter för att skapa villkor för vad som är normalt i flödet. Systemet kan även användas för att mäta hur mycket vatten som ska distribueras inom ett nät.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Niklas Sörensson
  Niklas Sörensson
  Teamchef, VeAinfo
 • Team Mark & Vatten

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  I teamet arbetar vi med många olika typer av projekt. Det kan vara allt från mindre utredningar och förstudier till större detaljprojekteringar, kalkyler och projektledning.

  Vi är ett sammansvetsat team med breda erfarenheter och vi verkar inom flera kompetensområden såsom infrastruktur, VA, bygg -och projektledning men även inom andra områden såsom landskapsarkitektur, geoteknik, mark och miljö.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Johan Saltin
  Johan Saltin
  Teamchef, Mark & Vatten

Älvkarleby

 • Team Vattenbyggnad

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  För att nå miljökvalitetsmålen och leva upp till Vattendirektivets krav arbetar våra biologer och limnologer kontinuerligt med fisk och fiskevård i sjöar och vattendrag. Arbetet handlar bland annat om övervakning och räkning av fisk med fälla och fiskräknare, elfiske, nätprov­fiske, bottenfaunaprovtagning samt marinbiologisk provtagning.

  Vidare arbetar vi med miljöanpassade minimitappningar vid vattenkraftverk, dammutrivningar och biotopvårds­åtgärder. Genom vår bredd inom teknik- och miljökompetens kan vi utforma helhetslösningar på ett bra sätt vid nya eller befintliga vattenkraftverk för passager som är skonsamma för fisken. Vi bidrar även till att rätt åtgärder genomförs på rätt platser. Ett brett perspektiv skapar utrymme för mer hållbar vattenkraft.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Petter Norén
  Petter Norén
  Teamchef, Team Vattenbyggnad
 • Team Installationsteknik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Vi arbetar med att skapa ett bra klimat inomhus samtidigt som påverkan på den yttre miljön blir så minimal som möjligt. Våra ingenjörer jobbar med ventilation, värme, sanitet, kyla och styr och är med från idéskedet till färdig byggnad. Vi utför även energikartläggningar, LCC-kalkyler, installations­samordning och 3D/BIM.

  Vi utvecklar även framtidens solvärmelösning ASES, Active Solar Energy Storage, vilket markant minskar andelen köpt uppvärmningsenergi till fastigheter.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Martin Åhré
  Martin Åhré
  Teamchef, Team Installationsteknik
 • Team Generator & Turbinteknik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  På Norconsult arbetar vi med utformning av elanläggningar i alla typer av produktionsanläggningar och har erfarenhet från vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, värmekraft och vågkraft. Vi gör allt från utredningar och förstudier, dimensionering och projektering av kompletta elkraftanläggningar till idrifttagning av anläggningen.Tillsammans med andra kompetensteam inom Norconsult kan vi erbjuda helhetslösningar för både enklare och avancerade projektuppdrag.

  Generator &Turbinteknik är en ledande konsultgrupp i Norden såväl som internationellt. Vi har 80 års projekterfarenhet från mer än 150 olika länder. Våra uppdragsgivare är bland annat Vattenfall, Statkraft, Fortum, Uniper, Skellefteåkraft, Norsk Hydro, E-CO Energi, Eidsiva, Jämtkraft och många fler.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Jonas Björnström
  Jonas Björnström
  Teamchef, Generator & Turbinteknik

Örebro

 • Team Byggkonstruktion

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Våra konstruktionstjänster bygger på en samlad erfarenhet av planering och genomförande inom ett brett spektrum av konstruktionsfrågor och personligt engagemang med mål att uppnå bästa lösningar med nöjda kunder i varje projekt. Vår breda kunskap och långa erfarenhet gör att vi kan genomföra avancerade uppdrag över hela landet. Våra tjänster omfattar samtliga delar inom rådgivning och projektering av nybyggnationer, anläggningar och ombyggnationer. I tillägg har vi en betydande expertis inom tillståndskontroll samt drifts- och underhållsplanering

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren

  Kontakt

  Profilbild för Caroline Martinsson
  Caroline Martinsson
  Teamchef Byggkonstruktion
 • Team Vattenbyggnad

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  För att nå miljökvalitetsmålen och leva upp till Vattendirektivets krav arbetar våra biologer och limnologer kontinuerligt med fisk och fiskevård i sjöar och vattendrag. Arbetet handlar bland annat om övervakning och räkning av fisk med fälla och fiskräknare, elfiske, nätprov­fiske, bottenfaunaprovtagning samt marinbiologisk provtagning.

  Vidare arbetar vi med miljöanpassade minimitappningar vid vattenkraftverk, dammutrivningar och biotopvårds­åtgärder. Genom vår bredd inom teknik- och miljökompetens kan vi utforma helhetslösningar på ett bra sätt vid nya eller befintliga vattenkraftverk för passager som är skonsamma för fisken. Vi bidrar även till att rätt åtgärder genomförs på rätt platser. Ett brett perspektiv skapar utrymme för mer hållbar vattenkraft.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Petter Norén
  Petter Norén
  Teamchef, Team Vattenbyggnad

Östersund

 • Team Installationsteknik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Vi arbetar med att skapa ett bra klimat inomhus samtidigt som påverkan på den yttre miljön blir så minimal som möjligt. Våra ingenjörer jobbar med ventilation, värme, sanitet, kyla och styr och är med från idéskedet till färdig byggnad. Vi utför även energikartläggningar, LCC-kalkyler, installations­samordning och 3D/BIM.

  Vi utvecklar även framtidens solvärmelösning ASES, Active Solar Energy Storage, vilket markant minskar andelen köpt uppvärmningsenergi till fastigheter.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Martin Åhré
  Martin Åhré
  Teamchef, Team Installationsteknik
 • Team Generator & Turbinteknik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  På Norconsult arbetar vi med utformning av elanläggningar i alla typer av produktionsanläggningar och har erfarenhet från vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, värmekraft och vågkraft. Vi gör allt från utredningar och förstudier, dimensionering och projektering av kompletta elkraftanläggningar till idrifttagning av anläggningen.Tillsammans med andra kompetensteam inom Norconsult kan vi erbjuda helhetslösningar för både enklare och avancerade projektuppdrag.

  Generator &Turbinteknik är en ledande konsultgrupp i Norden såväl som internationellt. Vi har 80 års projekterfarenhet från mer än 150 olika länder. Våra uppdragsgivare är bland annat Vattenfall, Statkraft, Fortum, Uniper, Skellefteåkraft, Norsk Hydro, E-CO Energi, Eidsiva, Jämtkraft och många fler.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Jonas Björnström
  Jonas Björnström
  Teamchef, Generator & Turbinteknik
 • Team Elteknik & Projektledning

  På Norconsult arbetar vi med utformning av elanläggningar i alla typer av produktions­anläggningar och har erfarenhet från vattenkraft, vindkraft och värmekraft. Vi gör allt från utredning och förstudier, dimensionering och projektering av kompletta elkraftanläggningar till idrifttagning av anläggningen.

  Vi har specialistkompetens och bred kompetens inom el-tekniska tjänster för kraft- och transformatorstationer, kopplingsanläggningar, omformar­anläggningar och kontrollanläggningar. Vi är vana att arbeta med stationer både för utomhusanläggningar men även trånga miljöer för industri eller i stadsmiljö.


  Vi utför studier, projektering och byggkontroller av kabelanläggningar för kraftöverföring, både på land och i sjö. Vi har omfattande erfarenhet och kompetens inom kabelteknologi och kabelförläggning. Våra konsulter har deltagit i stora kabelprojekt både nationellt och internationellt. Vi har också planerat och projekterat omläggning av luftledning till kabel.


  Vi har många års erfarenhet inom vindkraft och kan bistå med kompetens och erfarenhet i alla steg; planläggning, tillstånd, projektering och byggande. Våra konsulter kan bistå med framtagning av tillståndsansökningar, miljö­konsekvensbeskrivningar med fältstudier. Vi projekterar vägar, mark, fundament, byggnader, högspänningsanläggning, kraftöverföring och nätanslutning. Vi bistår också med projekt- och byggledning, teknisk rådgivning och nätanalyser.


  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Rolf Johansson
  Rolf Johansson
  Teamchef Elteknik