Hållbar digitalisering – en inspirationsvecka i fikaformat

Stort tack till alla som deltog under inspirationsveckan "Hållbar Digitalisering"! Här kan du lyssna på föredragen när du vill, länkarna finns under respektive programpunkt.

Under en vecka i maj har vi samlat ett gäng intressanta berättelser om vad vi på Norconsult gör redan idag – själva och tillsammans med partners – i korsningen där hållbarhetsfrågor möter digitalisering. Formatet är korta dragningar till fikat och halvtimmesföredrag till lunch.

Vi vill också ställa frågor om hur vi når nästa nivå i att tackla hållbarhets-
utmaningarna. Svaren letar vi tillsammans med Judith Wolst, vår nyckeltalare för veckan och en panel av tänkare som får mötas i korsningen. Sedan tar vi eftersnacket vid onsdagens digitala after work.


PROGRAM

2021-05-17

  Digitaliseringen påverkar allt som är uppkopplat. Dit hör 97% av oss medborgare (Internet of People) och allt fler föremål (Internet of Things). Praktiskt taget alla sektorer, branscher, funktioner, processer, professioner och individer berörs. Genom att vara medveten om digitaliseringens möjligheter och hot så kan vi ta vara på möjligheterna och undvika hoten. Lyckas vi med det finns det anledning att vara väldigt optimistisk avseende hur digitaliseringen kommer att tjäna oss.

  Titel: Digitaliseringen - en game changer för våra verksamheter

  Tid: 17/5 kl. 12.30-13.00

  Plats: Youtube, anslut till föredraget här

  Medverkande: Anders Källström, ekon dr, Exec Chairman Sustainability Circle

  Värme är en av de största dödsorsakerna globalt, ett problem som växer i takt med klimatförändringarna. Men beredskapen för framtidens värmeböljor är låg. Genom att analysera städers ytor och uppbyggnad med GIS och fjärranalysmetodik, kan vi finna riskområden för extremvärme och fenomenet urbana värmeöar. I den här föreläsningen kommer vi att berätta om arbetssättet och hur resultaten kan användas som underlag för åtgärder.

  Titel: Så kan GIS-analys tackla framtidens värmeböljor

  Tid: 17/5  kl. 14.30-14.45

  Plats: Yotube, anslut till föredraget här

  Medverkande: Sonja Sandström, MSc. Geomatik, fjärranalys & GIS, Norconsult

2021-05-18

  Vår vision är att vi i framtiden använder oss av digitala tvillingkontor.

  Med en digital tvilling av våra fysiska mötesplatser har vi en digital plats för spontana möten med kollegor. Vi kan också bjuda in kunder, studenter och hålla workshops där. Den digitala mötesplatsen kräver ingen restid, ger minimal miljöpåverkan och gör oss mer effektiva. Där finns också oändligt med plats, om än virtuell.

  Med ny VR- och AR-teknik kommer vi dessutom kunna kombinera våra fysiska och virtuella mötesplatser. Välkommen att lyssna på när Mattias och Martin samtalar om en spännande och gränslös framtid!

  Titel: Vi ses på vårt digitala tvillingkontor!

  Tid: 18/5  kl.09.30-09.45

  Plats: Youtube, anslut till föredraget här

  Medverkande: Martin Linderå Nordström, IT- & digitaliseringschef Norconsult & Mattias Dellmo, Visualiserare Norconsult

  Isy Ettnoll är namnet på Norconsults produktsvit till energibranschen. I detta föredrag berättar vi om hur man genom riskanalys med hjälp av våra produkter kan identifiera risker i distributionsnätet och utifrån dessa ge förslag på reinvesteringar, i rätt tid.

  Titel: Hållbar fjärrvärme med programvara från Norconsult

  Tid: 19/5 kl.12.30-13.00

  Plats: Youtube, anslut till föredraget här

  Medverkande: Jan-håkan Westbom, Teamchef Data/GIS, Norconsult

  Vem drar det första strecket när vi väljer väg för framtidens energisystem?

  Tillståndsprocessen är en flaskhals när Sveriges framtida energisystem byggs. Med digitala verktyg har Norconsult skapat en process som tar hänsyn till motstående intressen och ökar spårbarheten vid planering av kraftlednings-
  stråk, från förstudie till det stråk som i slutändan byggs.

  Digitala verktyg och beprövade metoder tar oss flera steg närmre objektiva beräkningar som baseras på olika kompetensers subjektiva erfarenheter. Vi är övertygade om att detta i slutändan kommer att förenkla tillståndsprocessen och korta ner tiden från det att behov av nya ledningar har identifierats, till att dessa är en del av framtiden energisystem.

  Titel: Rätt väg framåt i framtidens energisystem

  Tid: 18/5 kl. 14.30-14.45

  Plats: Youtube, anslut till föredraget här

  Medverkande: Fredrik Fagrell, Kraftledningsprojektör, Norconsult

2021-05-19

  Hur kan vi säkerställa god tillgänglighet i nybyggda miljöer? Trots lagar och krav i PBL och PBF är många av de lösningar som tas fram för rullstolsburna bristfälliga. Problemen upptäcks oftast först vid en tillgänglighetsbesiktning. Tänk om man kunde simulera och testa tillgängligheten för rullstolsanvändare redan vid modellstadiet med hjälp av en riktig rullstol?

  Titel: Inventering av tillgänglighet i VR-modell

  Tid: 19/5 kl. 09:30-09:45

  Plats: Youtube, anslut till föredraget här

  Medverkande: Steve Cook, Innovationsprocessledare & seniorkonsult, Norconsult Astando

  Hur kan kund- och medarbetarmöten på ett härbärge skapa affärer och faktisk hållbarhet, och i förlängningen bidra till samhällsnytta? Christer Holgersson brinner för affärsaktivism och vill påvisa hur mod skapar lönsamhet och förutsättningar för faktisk förändring.

  Vi kommer få ta del av en rad lysande exempel på social hållbarhet genom ifrågasättande av strukturer, mentorskap och samarbete med lokala aktörer. Och vad det innebär att arbetsväljare som äger istället för att vara ägd.

  Titel: Solidarisk kapitalism – en berättelse om socialt hållbar lönsamhet

  Tid: 19/5 kl. 12.30-13.00

  Plats: Youtube, anslut till föredraget här

  Medverkande: Christer Holgersson, egalitär, Technogarden

   

  Parametrisk design är ett kraftfullt verktyg för att forma byggnader utifrån omgivande förutsättningar. I projekt kv 37 Hagastaden för SERNEKE använde vi parametrisk analys för att få in så mycket ljus som möjligt, långt in på våningsplanen.

  Även klimathänsyn kan tas tillvara bättre med fler parametrar som påverkar förutsättningarna för formgivningen. Att studera ljusinsläpp i stadsplanen eller utforma fasader med hänsyn till ljusinsläpp, buller, minimerad material-
  användning eller förmåga att skapa energi, är exempel på hur parametrisk design kan användas.

  Det är dags att öka användningen av teknik och program för analys i tidiga skeden och projektering!

  Titel: Parametrisk design ger en plats i solen

  Tid: 19/5 kl. 14.30-14.45

  Plats: Youtube, anslut till föredraget här

  Medverkande: Dan Johansson, Arkitekt SAR/MSA, Norconsult

2021-05-20

  Träbyggnation medför ett flertal positiva egenskaper ur hållbarhetsperspektiv. Den lättare vikten hos en träbyggnad gör den dock känsligare för påverkan av vibrationer i mark, särskilt i områden som centrala Göteborg där djup lera gör att byggnader inte går att fästa i berg.

  Mats Lundgren från Norconsult presenterar en metod för att identifiera åtgärder som säkerställer att riktlinjer för komfortvibrationer för bostäder efterlevs. På så sätt bidrar vi till att skapa hållbara byggnader för en hållbar boendemiljö.

  Titel: Träbyggnader med svängrum

  Tid: 20/5 kl. 09.30-09.45

  Pats: Youtube, anslut till föredraget här

  Medverkande: Mats Lundgren, Uppdragsledare Team Akustik, Norconsult

  Vad är nyckeln till digitalisering? Är begreppet digitalisering av hållbarhet en hype eller är detta början på en lång resa mot en mer hållbar bygg- och anläggningsbransch?

  I detta föredrag ser vi hur nyfikenhet och samarbete leder till inovation. Det ges exempel från olika projekt och vi får höra varför vi nu är redo för att digitalisera vårt hållbarhetsarbete.

  Titel: Samarbete bygger bättre – skapar hållbar digitalisering

  (Föredraget ges på norska.)

  Tid: 20/5 kl. 12.30-13.00

  Plats: Youtube, anslut till föredraget här

  Medverkande: Thomas Fløien Angeltveit, senior rådgivare inom strategi och utveckling, Norconsult AS

  Byggprodukter blir ofta avfall för tidigt i sin livscykel, med ekonomiska- och miljömässiga förluster som följd. Ofta saknas tillräcklig information om produkterna som ingår i en byggnad, när den renoveras eller rivs.

  I detta föredrag presenteras Norconsults arbete med verktyg för återbruk av byggprodukter. Genom användning av digitala verktyg kan inventering av befintliga byggnader effektiveras. I projekt där 3D-scanning utförs kan återbruksinventering till vissa delar göras digitalt. Återbrukbara byggprodukter kan sedan effektivt sammanställas i rapporter med verktyget Cintoo Cloud.

  Vid framtida nyproduktion kan sedan återbruk underlättas genom att informationen om ingående byggprodukter har lagrats digitalt.

  Titel: Digitala verktyg för återbruk

  Tid: 20/5 kl. 14:30-14.45

  Plats: Youtube, anslut till föredraget här

  Medverkande:  Joel Gustafsson, Arkitekt och Civilingenjör Byggkonstruktion, Norconsult

  Med drönare har möjligheterna nått skyarna. Se hur du på ett bra, billigt och enkelt sätt kan samla in viktig information och hur du sedan kan skapa nytta av informationen. (Föredraget hålls på norska.)

  Titel: Digital verklighet med drönare

  Tid: 20/5 kl. 15.00-15.15

  Plats: Youtube, anslut till föredraget här

  Medverkande: Gustav Fiskum, Norconsult Informasjonssystemer

2021-05-21

  Att säkerställa jords kvalitet och stabilitet är en av de stora utmaningar samhället står inför, som följd av ökad markanvändning och klimatförändringar.

  En erkänd metod för att modellera och kartlägga erosion är USLE-metoden, eller Universal Soil Loss Equation. Satellitbilder i kombination med en erosionsmodellering ger underlag för en uppskattning av markens nuvarande status. I den här föreläsningen kommer vi att berätta hur man kan göra uppskattningar för framtida markkvalitet.

  Titel: Hur ser markkvaliteten ut i framtiden?

  Tid: 09.30-09.45

  Plats: Youtube, anslut till föredraget här

  Medverkande: Medverkande: Sonja Sandström, MSc. Geomatik, fjärranalys & GIS, Norconsult

  Tillgång till tydlig, uppdaterad och responsiv geodata kan skapa effektiviseringar i flera led hos en kommun eller annan verksamhet.

  Magnus Jernberg från Norconsult Astando kommer att beskriva en typisk dag i en organisation som använder ISY-produkter för hantering av geodata i olika verksamheter.  Från att skapa och visa information i karta, till att planera driftåtgärder och hantera felanmälningar med geodata som stöd. Magnus beskriver också hur man utifrån tematiseringar av information i kartan kan sätta smarta driftbudgetar och prioritera för ett mer hållbart underhållsarbete.

  Titel: Skapa geodata där du står – sprid den när du går

  Tid: 12.30-13.00

  Plats: Youtube, anslut till föredraget här

  Medverkande: Magnus Jernberg, Säljansvarig & affärsutveckare, Norconsult Astando

   

  Norconsults egenutvecklade plattform VeAInfo är anpassad för framtidens VA-sektor.

  VA-sektorn står för många spännande utmaningar framöver. Att kunna övervaka spillvattnet och nyttja kapaciteten i rören genom att styra pumpar, upptäcka läckor i tid och lokalisera dem och mäta flöden samt breddningshöjder - allt detta går att lösa med VeAInfo. Vi tittar närmare på de tillämpningsområden där VeAInfo kan hjälpa er i vardagen.

  Vi satsar på framtiden, gör du?

  Titel: Spill inget vatten – låt VeAinfo sköta övervakningen

  Tid: 14.30-14.45

  Plats: Youtube, anslut till föredraget här

  Medverkande: Nicolas Schoeffler, Teamchef VeAInfo, Norconsult

   

Profilbild för Martin Linderå Nordström
Martin Linderå Nordström
Digitaliseringschef