Mål 9

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara. Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska och miljömässiga utmaningar. Att investera i hållbara industrier, forskning,miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Gröna tankar bakom ny Hisingsled
Ombyggnaden av södra delen av Hisingsleden, och kompletterandet med Halvors länk, kommer att göra transportleden mer attraktiv för tung trafik. Därmed kommer till exempel E6 och Lundbyleden att avlastas, och åtkomsten till hamnen ökas. Trafiksäkerheten kommer att bli betydligt bättre, och de boende nära Lundbyleden får minskat trafikbuller och bättre luftkvalitet men har medfört ett potentiellt hot mot värdefull natur. Trafikverket och Norconsult har lagt stor omsorg vid att minimera miljökonsekvenserna – och i vissa avseenden kanske till och med förbättra miljön.

Vägsträckningarna går genom känsliga naturområden, med värdefulla vattendrag och hotade djurarter, vilket gör att stor vikt har lagts vid åtgärder för att minimera påverkan. De största utmaningarna har handlat om mindre hackspett, hasselsnok och Kålseredsbäcken.

– Egentligen vill jag inte kalla det för utmaningar. Ställs vi inför problem så är det ju helt enkelt vår uppgift att hitta lösningar. I det här fallet har vi både hittat lösningar för att minska påverkan, och kunnat kompensera på andra platser. Trafikverket ligger långt fram i miljö­frågorna, och det har varit stort fokus på dem i projektet, säger Elisabeth Setterstig, uppdragsledare på Norconsult.

Norconsult har lagt stor omsorg vid att minimera miljökonsekvenserna.

Ett exempel är arten mindre hackspett, som förekommer i området, där Norconsult har hjälpt till att ta fram kompensationsåtgärder för områden som försvinner. En annan än mer hotad art, som dessutom har en av sina kärnpopulationer på Hisingen, är hasselsnoken.

– Hasselsnoken påverkas redan idag av Hisingsleden. För att undvika ytterligare negativ påverkan när nu vägen byggs ut har vi tagit hjälp av en kräldjursexpert med erfarenhet från bland annat Nordens Ark, säger David Reuterskiöld, teknikansvarig för miljöfrågor på Norconsult. 

Kålseredsbäcken, som mynnar i Osbäcken och är ett viktigt lekområde för havsöring, slingrar sig genom om rådet och korsar vägar på tre platser. Den kommer delvis att behöva ledas om i ett nytt läge.

Jag kan med gott samvete säga att de vatten- och naturmiljöer vi skapar kommer att bli minst lika fina och värdefulla som de som går förlorade. Där har vi verkligen bidragit till en hållbar miljöutveckling, fortsätter David.

Läs mer i vår hållbarhetsrapport

 

Kontakter

Profilbild för Elisabeth Setterstig
Elisabeth Setterstig
Teamchef, Teamchef Väg- och järnvägsteknik
Profilbild för David Reuterskiöld
David Reuterskiöld
Seniorkonsult Miljö, naturvård, vattenvård