Mål 15

Ekosystem och biologisk mångfald

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad.

Hållbar exploatering med landskapsanalys
I skogarna mellan Södertälje och Nykvarn planeras ett verksamhetsområde med en testbana för självkörande fordon. Eftersom området till 85 procent består av skog med tidigare dokumenterade naturvärden beställde kommunen en ekologisk landskapsanalys av Norconsult, som beslutsunderlag i arbetet med att ta fram en detaljplan för området.

Naturvärdesinventeringen visade delvis att stora delar av området består av brukad barrskog. Den pekade också på ett stort inslag av blandskog, sumpskog och hällmarkstallskog med höga naturvärden i form av gamla träd och hög artrikedom. 29 så kallade naturvärdesobjekt med höga eller påtagliga naturvärden identifierades. Våtmarker och barrskog var de naturtyper som bedömdes mest relevanta att bevara ur ett spridningsperspektiv.

I området fanns tio registrerade nyckelbiotoper däribland grön sköldmossa. Foto: Norconsult

- I den ekologiska landskapsanalysen rekommenderar vi att området behålls orört så att de värdefulla skogsområdena bevaras och de skyddsvärda arterna kan spridas. En exploatering i aktuellt område kan innebära att barriärer skapas och skogsområdena fragmenteras. Man bör anpassa exploateringen så att korridorer mellan de olika områdena gör så att arterna fortsatt kan röra sig mellan dessa, säger Dagmar Clough, ekolog på Norconsult.

Viktiga ekosystemtjänster
I slutsatsen konstaterades att området, som till 85 procent täcks av skog, bidrar med ekosystemtjänster som biologisk mångfald, luftrening och klimatreglering. Sumpskogarna spelar en särskilt viktig roll för lagring av kol. Områdets karaktär av vildmark gör att det har betydelse för produktion av olika sociala och kulturella ekosystemtjänster.

Läs mer i vår hållbarhetsrapport

 

Kontakt

Profilbild för Dagmar Clough
Dagmar Clough
MIljökonsult