Mål 13

Bekämpa klimatförändringarna

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsmiljön, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer. 

Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen.

Vi vill minska våra utsläpp av växthusgaser
Norconsult är ett klimatneutralt företag, det innebär att vi beräknar våra utsläpp av växthusgaser från transporter och energiförbrukning. Vi kompenserar sedan för våra utsläpp genom köp av utsläppsrätter.

Med hjälp av Hållbarhetskollen kommer vi kunna ställa miljö- och hållbarhetsaspekter mot varandra i våra uppdrag. Hållbarhetskollen kommer på så vis bli ett vägledande verktyg så att vi kan förtydliga ett uppdrags miljöpåverkan och styra projektet mot ett mer hållbart resultat.


Vi ska undvika flyg kortare sträckor
En stor del av vår totala klimatpåverkan uppstår i och med resor till och från kund. För att minska onödigt resande är det viktigt för oss att utrustning för video- och telefonkonferenser fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Vår resepolicy säger att flyg ska undvikas för resor under 600 kilometer och vi arbetar med att minska våra flygresor över tid och i stället välja miljövänligare alternativ. Dessutom uppmuntrar vi alla resor till jobbet utan bil i vår företagsutmaning Smart pendling där deltagarna utmanar varandra individuellt och i lag.

Våra totala koldioxidutsläpp
Beräkning av våra totala koldioxidutsläpp inkluderar resor som görs i tjänst samt vår energiförbrukning som innefattar el, fjärrvärme och fjärrkyla. Vår ambition är att utsläppen av växthusgaser från vår verksamhet ska spegla de nationella målen dvs vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990.

Som en del i sammanställningen av våra totala koldioxidutsläpp beräknar vi vår årliga energiförbrukning från våra kontor runt om i landet.

Läs mer i vår hållbarhetsrapport

 

Kontakt

Profilbild för Malin Gillmark
Malin Gillmark
Uppdragsledare miljö