Mål 12

Hållbar konsumtion och produktion

Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom.

Foto Jan Bengtsson
Foto Jan Bengtsson

Minnesskyddad skola saneras
I västra Göteborg huserar småbarnsskolan Majorna i en byggnad från 1891. Det minnesskyddade huset har angripits av äkta hussvamp som spridit sig från en vattenläcka i källaren och vidare ut till fasaden.

Norconsult har anlitats för att lokalisera och utreda skadan och riskerna gällande inomhusmiljön och konstruktionens bärighet. Uppdraget infattar även stöd till förfrågningsunderlaget för upphandling av entreprenörer som ska sanera och åtgärda skadorna. En del material byts ut, men husets tegel återanvänds efter att det rengjorts och sanerats från svamp. 

– På det här sättet sparar vi dessutom in stora kostnader för miljön genom minskade transporter och resursanvändning. Det kommer således många sekundärvinster med att bevara gamla byggnader, säger Mikael Theorin uppdragsledare för team Miljö & Säkerhet. Nästa skede för Norconsult blir att utföra kontroller av byggnaden under saneringen för att säkerställa att arbetet utförs korrekt.

– Det är viktigt för oss som fastighetsägare att byggnaden saneras och restaureras korrekt så att den kan fortsätta att användas som småbarnsskola åt göteborgarna i minst 120 år till, säger Johanna Gustavsson, projektledare på Lokalförvaltningen Göteborgs Stad som är uppdragsgivare.


Så arbetar vi mot mutor och korruption

Som samhällsbyggare ska vi vara pålitliga och ansvarstagande. För att bidra till byggandet av hållbara städer och samhällen måste vår företagskultur genomsyra allt det vi gör. Pålitlighet och respekt för andra människor är därför avgörande delar i våra kärnvärden. 

Våra etiska riktlinjer tillsammans med vår uppförandekod fungerar som vägvisare för hur vi ska agera i vårt dagliga arbete – ”allt vi gör ska tåla offentlighetens ljus”. Vårt koncerngemensamma  antikorruptionsprogram går varje år ut till alla anställda i form av en online-kurs. Svarsfrekvensen följs upp av närmsta chef vars uppgift är att se till så att alla gjort sin kurs. Det innebär att vi når 100 procent av våra medarbetare.

Det här är vår värdegrund
Det som förenar alla oss på Norconsult är vår värdegrund, LiVE. Den innehåller det förhållningssätt vi bär med oss i vårt dagliga arbete med andra ord utgör den vår företagskultur. LiVE beskriver våra tio principer kring ledarskap, värdegrund och etik.

Våra insatster för samhället
Att vara samhällsbyggare innebär ett engagemang i vår omvärld. Både lokalt och globalt. Därför är det självklart för oss att sponsra välgörande organisationer och initiativ. Vi har valt att strukturera vårt engagemang enligt CSR Västsveriges ansvarsinitiativ. Dessa initiativ innehåller utmaningar som hjälper oss att utveckla vårt hållbarhetsarbete inom tre olika områden – miljö, socialt ansvar och arbetsmiljö.

Så hanterar vi avfall
Vi vill ständigt öka medvetenheten kring vår miljöpåverkan hos våra medarbetare. Samtidigt vill vi bli bättre i vårt eget miljöarbete. Därför är det viktigt för oss att få en överblick över det som produceras och återvinns inom företaget.

Vi har tydliga rutiner för hur både vanligt och farligt avfall ska hanteras. Rutinernas främsta syfte är att minimera mängden osorterat avfall från vår verksamhet. Våra rutiner ser också till så att vi minskar vår negativa miljöpåverkan.

Social bedömning av leverantörer
För oss är det viktigt att våra leverantörer och affärspartners bedriver sina verksamheter enligt god affärssed och internationellt erkända normer. Då vill vi framför allt att de tar hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljön, antikorruption och Norconsults etiska regler.

För att garantera detta ska vår inköpsprocess följas vid inköp av konsulter, underkonsulter, allmänna och administrativa varor och tjänster samt resor.

Vi bryr oss om kunden hälsa och säkerhet
För oss är det självklart att vårt arbete styrs av lagstiftning när det kommer till hälsa och säkerhet. Med våra etiska riktlinjer och vår värdegrund som ständig vägvisare vill vi bidra till lösningar som påverkar kundens hälsa och säkerhet på ett positivt vis.

Vi vill arbeta med miljömedvetna leverantörer
För att vara säkra på att våra leverantörer arbetar aktivt med sin miljöpåverkan ber vi dem svara på enkäter där de anger om de har ett miljöledningssystem eller en miljöpolicy.

Läs mer i vår hållbarhetsrapport

 

Kontakt

Profilbild för Malin Gillmark
Malin Gillmark
Team Miljö & Säkerhet