Mål 11

Hållbara städer och samhällen

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Stadsplanering med mänskligt fokus
Begreppet hållbart stadsbyggande ligger i tiden nu när byggtakten ökar. För att kunna bygga socialt hållbara samhällen arbetar stads­utvecklare idag efter en modell som säkerställer miljöer där människor mår bra.

De tre dimensionerna som utgör helheten i en hållbar stad är social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

– I rådande forskning brukar man säga att social hållbarhet är kittet som håller ihop samhällen, säger Sonja Pettersson, kulturgeograf på team Plan.

Eftersom det inte är omedelbart mätbart kan begreppet verka diffust. Men idag finns en utarbetad modell för att väva in social hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt, en så kallad social konsekvens­analys.

– Den innehåller både en process och innehållsaspekter kring den fysiska miljön som vi vet påverkar människan, säger Sonja.

Det vanligaste förfarandet är att en kommun beställer konsekvensanalysen som utredning till en detaljplan.

– Då undersöker vi bland annat hur barriärer kan överbryggas för att undvika att områden blir avskärmade. Det kan vara fysiska hinder så som en motorled som skärmar av. Det kan också vara sociala och mentala barriärer som att det saknas verksamheter eller upp­levelser som lockar folk att komma till området, säger Sonja.

Idag råder det bostadsbrist i 255 av landets 290 kommuner. När bygg­takten ökar är det viktigt att den sociala kon­sekvensanalysen är med i ett tidigt skede.

– Att titta på social hållbarhet vid detaljplanearbetet är sent i processen, då går det bara att påverka vissa frågor. Analysen måste vävas in redan vid kommunens översiktsplan. Det är först då som man får med helheten och undviker kända fallgropar för ett hållbart samhälle, säger Sonja. 

Läs mer i vår hållbarhetsrapport

 

Kontakt

Profilbild för Sonja Pettersson
Sonja Pettersson
Kulturgeograf, Team Plan