Kampen mot torkan på Öland

31.december 2019

Vattenbristen på Öland tvingade Norconsult att tänka i helt nya banor. Med hjälp av innovativa reningsmetoder blir processvatten från en livsmedelsindustri ihop med bräckt vatten nu drickbart. Vid invigningen 2019 fick vattenverket kunglig glans, därefter har projektet prisats i flera tävlingar.

Torkan 2016 ledde till att Mörbylånga kommun på Öland behövde ta till drastiska åtgärder. Varmare somrar i kombination med brist på regn och snö hade lett till rekordlåga grundvattennivåer på Öland. Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) hade de sydöstra delarna av landet extremt låga grundvattennivåer. På Öland saknades ett helt års nederbörd och grundvattenbildningen beräknades minska med 20 procent fram till sekelskiftet.

Bevattningsförbud infördes i kommunen och helikoptrar hovrade över ön på jakt efter nya grundvattentäkter. Mörbylånga fick till och med bygga en ny vattenledning över Kalmarsund. För att förse invånarna med vatten under den värsta torkan transporterade tankbilar vatten till ön via Ölandsbron. Den ekonomiskt och miljömässigt ohållbara situationen krävde en långsiktig lösning.

När 2016 led mot sitt slut fick Norconsult frågan om vi kunde bistå med expertis. – Vi fick i uppdrag att upptäcka sötvattenkällor och titta på andra metoder för att hitta vatten, säger Johan Saltin, Norconsults uppdragsledare i projektet.

Men Johans team hittade inga sötvattenkällor. I stället började man undersöka om det gick att ta in bräckt vatten från Kalmarsund och avsalta det med hjälp av omvänd osmos (reverse osmosis, RO). Tekniken, som inte är ovanlig i vattenfattiga länder, går ut på att vattenmolekyler tvingas genom ett RO-membran med hjälp av ett yttre tryck. Salt- och övriga joner stannar då kvar på ena sidan av membranet medan vattenmolekylerna passerar genom det.

Tyvärr visade det sig att vattnet i sundet blev för varmt om somrarna. För att få en bra kvalitet på vattnet skulle man vara tvungen att kyla ner det. Att kyla sådana stora mängder skulle bli alltför kostsamt så teamet fick återgå till att leta efter vatten på annat håll.

I berggrunden hittade vi stora mängder bräckt vatten som dessutom höll en bra temperatur året om. Samtidigt kom en fråga om det gick att rena processvattnet från en livsmedelsindustri.

– Vi insåg ganska tidigt att vi var tvungna att avsalta vatten med omvänd osmos. Med den processen kan du i princip rena vilket vatten som helst. Eftersom vattnet från livsmedelsindustrin också fanns där vore det med hänsyn till den rådande vattenbristen inte resurseffektivt att inte ta tillvara på det, säger Johan Saltin.

Då omvänd osmos kräver ett högt vattentryck har tekniken beskyllts för att vara för energikrävande. Men under senare år har tekniken förbättrats och trycket minskats, samtidigt har fler aktörer tagit sig in på marknaden vilket pressat kostnader för investering och drift. Vattentrycket hör också ihop med vilket vatten som ska avsaltas. På Öland räcker det med ett lägre tryck eftersom vattnet är bräckt.

Genom att blanda det bräckta vattnet med det från livsmedelsindustrin minskas salthalten ytterligare.

– På så sätt gör vi av med mindre energi i reningsprocessen, säger Johan Saltin. Efter att man provat processen stod det klart att lösningen som arbetats fram i ett tätt samarbete mellan Norconsult, beställare och flera leverantörer skulle bli en del av Mörbylångas framtida dricksvattenförsörjning.

När det permanenta avsaltningsverket invigdes sommaren 2019 fick man också kungligt besök. Kronprinsessan Victoria var på plats och skålade i vattnet tillsammans med prins Félix av Luxemburg. – Prins Félix var på plats eftersom det företag som levererade membrananläggningen är från Luxemburg, berättar Johan Saltin.

Sedan invigningen har avsaltningsverket uppmärksammats såväl nationellt som internationellt och fick så sent som hösten 2019 ta emot Water Reuse Europe Innovation Prize. Mörbylånga kommuns projektledare Peter Asteberg har också tillsammans med Johan Saltin tilldelats Xylem-priset 2020 som delas ut av Föreningen Vatten. – Det är kul att vi som företag kunnat göra ett sådant stort projekt, det här har varit ett lagarbete hela vägen, säger Johan avslutningsvis.