Aktuellt

Struktur utanför lådan

Nyheter
18. juni 2014

Framgångsrikt arbete med innovation leder till såväl besparingar som bättre resultat i projekt. Men hur når man dit? Norconsults innovationschef Sebastiano Lombardo berättar om en process som kräver ett öppet sinne och hårt, strukturerat arbete.

När Sebastiano Lombardo i mitten av nittiotalet läste till vägingenjör på universitetet i Trondheim fick studenterna besök av ett par personer från Vägdirektoratet, Norges motsvarighet till Trafikverket. Budskapet i deras föreläsning var att ingenjörer får sina bästa idéer när de beger sig ut i verkligheten – men att det då ofta är för sent. Då är budgetar satta och projekt redan på banan. Studenterna lämnades med frågan "hur kan man se till att de bästa idéerna tas fram på ett så tidigt stadium som möjligt?".

Sebastiano Lombardo tog den som en utmaning.

– Frågan fängslade mig, säger han. Jag började studera lateralt tänkande och kreativa tekniker, först av personligt intresse och sedan som en del i jobbet.

Efter examen började Sebastiano Lombardo jobba med företagsutveckling på Statoil och applicerade sina tankar om lateralt tänkande. Numera forskar han i ämnet och återfinns sedan fyra år på Norconsult. Han kom i kontakt med företaget via ett forskningsprojekt om kreativitet och det mynnade ut i ett samarbete kring ett vägprojekt. Samarbetet gav mersmak för båda parter och ledde till att Norconsult inrättade en innovationsavdelning under ledning av Sebastiano Lombardo.

– Vår verksamhet löper genom alla affärsområden och har i huvudsak två uppgifter: att utveckla specialistkompetens inom kreativitet och innovation samt att jobba i projekten tillsammans med Norconsults uppdragsgivare. Vi arbetar med kreativa processer i alla faser av ett projekt. De flesta människor förstår kreativitet när det kommer till planering, men vi arbetar med kreativa lösningar även i byggfasen. Det är det inte många som vet. Även under detaljprojekteringen finns gott om utrymme för kreativt tänkande.

Innovationsmetodiken är mycket strukturerad och bygger alltså på att de kreativa processerna ges spelrum i tidiga skeden – gärna i tvärfackliga sammanhang. Alla sidor av ett problem ska undersökas, gängse praxis ska ifrågasättas och man ska överväga så många alternativa sätt att utföra uppgiften som möjligt. Processen inleds med att man diskuterar uppgiftens fokus och definierar det slutgiltiga målet för projektet.

– Det handlar om att förstå hur kunden och andra intressenter resonerar när de tänker kring olika lösningar. Vår uppgift är att få fram det alternativ som på bästa sätt löser själva problemet. Det är ju inte säkert att en väg måste dras på ett visst sätt eller att lösningen är en bro. Inom stora infrastrukturprojekt kan det hända att politikerna bestämt sig för en viss typ av lösning, till exempel en bro, utan att alla alternativa lösningar på själva problemet har kommit fram.

Sebastiano Lombardo fortsätter:

– Om det visar sig att planerna borde ändras kan vi stödja projektledaren hos kunden, så att den personen får bra argument att ta med till politikerna. Här måste man såklart gå varsamt fram, så vårt sätt att jobba bygger på förståelse för såväl teknologi som politiska processer.

Den kreativa processen består av fyra faser innan det slutgiltiga beslutet fattas: idégenerering, idéinsamling, idébehandling och idévärdering. Arbetsformen bygger på interaktion mellan teknikexperter, kunder och användare och säkrar att projektdeltagarna ser saker ur olika synvinklar. Samtidigt är det viktigt att inte bara själva idégenereringen, när de inblandade ska vara kreativa och "tänka utanför lådan", är satt i system. Hela processen är strukturerad, kvalitetssäkrad och dokumenterad – vilket möjliggörs av att Norconsults medarbetare är experter inte bara på innovation utan också på ingenjörskonst och arkitektur.

– Vi kan sätta in det kreativa i rätt kontext. Samtidigt som det är viktigt att provocera fram nya sätt att se på saker krävs rätt kunskap för att kunna reagera konstruktivt på provokationerna. Det kan vi. Norconsults sätt att jobba med innovation är något helt annat än "bara" brainstorming eller en kurs i kreativitet. Det är inget trolleri, utan för att nå resultat krävs hårt och målmedvetet arbete.

När problemställningar blir belysta från olika håll på högsta möjliga nivå ökar förutsättningarna för bra beslut och goda resultat, såväl vad gäller kvalitet som ekonomi. Det finns flera lyckade exempel från Norge som visar att kunderna är nöjda och att projektbudgeten kunnat hållas nere. När riksväg 456 skulle projekteras sparades till exempel 100 miljoner norska kronor in i ett projekt som kostade 850 miljoner. Dessutom innebar lösningen med en tunnel, och inte vanlig väg, bättre boendemiljö för människorna i området.

Norconsult kan dessutom konstatera att innovationsförmåga efterfrågas av kunderna och i allt fler upphandlingar.

– Vi kan se att vår kompetens är en konkurrensfördel, säger Sebastiano Lombardo. Nyligen vann vi ett uppdrag som gällde projektering av en tunnelbanelinje i Oslo. Som främsta skäl angavs vår tydliga metodik.

Norconsult i Norge utvärderar innovationspotentialen i alla uppdrag som överstiger två miljoner norska kronor. Norconsult i Sverige använder också processen och kommer att utbilda ytterligare processledare med start hösten 2015. Att lösningarna blir både bättre och billigare är starka argument, men Sebastiano Lombardo vill framhålla ytterligare två.

– En stor fördel är att vårt strukturerade sätt att arbeta minskar konflikterna under projektets gång. Vi bidrar med något de inte tänkt på själva och besparar dem även "huvudvärk". Utmaningen är att visa värdet av detta. Alla förstår insparade pengar, men det är inte lika lätt att visa någon att man slipper konflikter.

Han avslutar:

– Sedan innebär vårt sätt att jobba med innovation även samhällsnytta. Processen är utformad så att kunderna ska lära av den, att de bygger upp egen kunskap om ledningsfunktioner och om kreativitet. Poängen är att de ska kunna använda kunskapen i andra projekt. Vi vill vara med och skapa ett bättre klimat för innovationer.

 

Läs mer om hur Norconsult hjälper Trafikverket att göra stora besparingar genom  att använda sin innovationsprocess.

Kontakt

Profilbild för Steve Cook
Steve Cook
Konsult