Norconsult skapar helhetssyn i den moderna staden

09.april 2019

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang, helhetssyn och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Vår bredd av samverkande specialister gör att vi kan erbjuda våra kunder kompletta lösningar inom hela samhällsbyggnadskedjan.

Illustration: Rebecca Elfast
Illustration: Rebecca Elfast

Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer krav på inkluderande och innovativ stadsplanering. Detta arbetar Maria Hjort med dagligen som studioledare och planarkitekt på Norconsult i Stockholm.

– Vi stadsplanerare behöver satsa mer på attraktiv gång- och cykeltrafik. På Norconsult arbetar vi med detta genom exempelvis detaljplanen för omvandlingen av Slakthusområdet i Stockholm. Där läggs stort fokus på att skapa fickparker och vistelsebara gator som bidrar till levande gaturum där biltrafiken är sekundär. Man tillämpar även en mobilitets- och parkerings-
strategi som lyfter fram gång- och cykeltrafik som primärt trafikslag och ställer höga krav på antalet cykelparkeringsplatser, lådcykelpool, laddningsplatser för elcykel och andra mobilitetslösningar, fortsätter hon.

Hållbar byggnation med låg klimatpåverkan
Michael Englund, arkitekt på Norconsult, brinner för att planera byggnader med intressant gestaltning kombinerat med lägsta möjliga energi-användning, hög komfort inomhus och låg klimatpåverkan från byggmaterialen.

– Här finns nyckeln till en ekonomi där besparingen jämfört med traditionellt byggande blir lika stor som kostnaden för högre prestanda, förklarar Michael. Ett exempel är Centrum för Idrott och Kultur i Knivsta som Norconsult ritat. Den är byggd med trästomme enligt internationella 
passivhusstandarden och som kommer producera el på taken. Utöver det tillvaratas den överskottsvärme som bildas av kylaggregatet i ishallen till att värma resterande byggnad.

Lokala värmelager minskar fjärrvärmens belastning
Förutom hållbar byggteknik engagerar sig Norconsult i tekniska innovationer som kan reducera energianvändning och energirelaterade klimatutsläpp för framtidens byggnader. Thule Brahed är en av drivkrafterna bakom Norconsults patentsökta teknik ASES, som på sikt kommer att kunna konkurrera med bergvärme som effektivt energisystem.

– Storstäder expanderar snabbt och fjärrvärmenätet får trånga halsar. Genom smart användning av lokala värmelager minskar fjärrvärmens belastning, säger Thule.

ASES kan minska uppvärmningsenergin med över 80% och passar till många olika byggnadstyper. Det är också dubbelverkande i bemärkelsen att den använder energiöverskott för att värma tappvarmvatten gratis samtidigt som värme genereras till ett säsongsvärmelager.

Kontakter

Profilbild för Maria Hjort
Maria Hjort
Studioledare, Team Plan
Profilbild för Michael Englund
Michael Englund
Arkitekt, Team Arkitektur