Stadsarkitektträff på temat ”Detaljer som utmanar”

Fredag 27 februari hade Norconsult en mycket välbesökt Stadsarkitektträff. Deltagare från Länsstyrelsen, privata byggbolag och kommuner i regionen, fick lyssna på föreläsarnas beskrivning av utmaningen med att reglera rätt i detaljplanerna. 

Publicerad: 2015-03-06


Föreläsarna inspirerade till givande samtal
på Stadsarkitektträffen.

Nina Storsveen, Länsstyrelsen, inledde att beskriva vilka förändringar som har skett i lagstiftningen för detaljplaner under åren och gav exempel på några olämpliga planbestämmelser som Länsstyrelsen har träffat på under åren.

Från Norconsult föreläste Eva Wallin, geotekniker, om vad som är viktigt att tänka vid geotekniska utredningar till detaljplanen. Jaan Kiviloog, VA-tekniker, berättade om rättsläget för reglering av dagvatten vilket gjorde deltagarna på träffen än mer medvetna om klurigheterna som kopplas till dagvattenfrågan. Jaans bästa råd blev att utreda dagvattenfrågorna mycket noggrant innan man försöker sig på att reglera i detaljplanen. Gunnar Håkansson, planarkitekt, beskrev svårigheten att formulera gestaltningsbestämmelser samt att reglera störningar från verksamheter. Han visade bl.a. tre olika kommuners angreppssätt när det gäller fasadutformning och reglering av buller av samma storskaliga omriktarstation för elproduktion.

Daniel Josefsson, mark- och exploateringsingenjör på Kungsbacka kommun, beskrev övergripande vilka frågor som kan regleras i ett exploateringsavtal respektive markanvisningsavtal och förklarade varför vissa bestämmelser är olämpliga ur ett genomförandeperspektiv. Johan Hagsgård, bygglovhandläggare, Göteborg Stad, avslutade förmiddagen med att beskriva hur detaljplanens bestämmelser hanteras när de når bygglovavdelningen och varför de blir svåra att tyda.

Vi fick med oss flera värdefulla tips från förmiddagens föreläsningar. Träffen avslutades med en gemensam vegetarisk lunch och fortsatta samtal kring borden!

Profilbild för Carolin Folkeson
Carolin Folkeson
Planeringsarkitekt, Team Plan
 

Nyheter

- av 237