Säkrare och vackrare vid Kungsbackaån

Kungsbacka kommun har byggt ett högvattenskydd längs Kungsbackaån, som drabbades av en stor översvämning  under 2006. Det bygger på ett förslag från Norconsult, som fått i uppdrag att ta fram möjliga skyddsåtgärder.

Publicerad: 2015-06-24


Under arbetet upptäcktes även problem som rör stabilitet och geoteknik och dessutom visade sig området vara förorenat (förhöjda halter av bland annat bly, arsenik och zink). Vid sidan av en noggrann sanering har åstråket genomgått en estetisk upprustning. Det har byggts bryggor, gångstråk, sittplatser och en ny park längs ån.

– Vad som började som ett relativt enkelt uppdrag slutade i en omfattande förändring i stadsbilden och gensvaret har varit mycket positivt, säger Daniel Svärd, geotekniker på Norconsult.

Profilbild för Daniel Svärd
Daniel Svärd
Team Geoteknik
 

Nyheter

- av 78