Räknar bort buller

Svenska städer växer och många människor vill bo i centrala lägen. Därför byggs bostadshus även mycket nära vägar och järnvägar – ställen där man inte hade kommit på tanken att bygga för bara femton år sedan. För buller- och akustikexperterna på Norconsult innebär det nya utmaningar.

Publicerad: 2015-07-01


– Vårt arbete baseras i första hand på beräkningar, säger Johanna Gervide, akustiker på team Trafik.

– Det är faktiskt ganska sällan vi mäter buller. Enligt plan- och bygglagen ska sedan 1 januari ljudnivåer från omgivningsbuller bestämmas med beräkningar vid detaljplanering och bygglovsgivning.

Beräkningarna baseras på information om hur mycket buller som kommer från bilar och tåg. Det byggs en 3D-modell – med hus, andra objekt samt höjdskillnader i terrängen – där vägar och järnvägar läggs in som "bullrande linjer". Beräkningarna visar hur bullret sprids över ett område och hur det skärmas av olika hinder. Modellen här nedanför föreställer Prästgårdsgärde, ett bostadsområde som planeras i centrala Falköping. Det ligger en väg intill området och en bit längre bort finns en järnväg. De färgade ytorna visar resultatet från en bullerutbredningsberäkning.

Norconsult har drivit planprocessen, tagit fram och samordnat utredningar samt utformat kvarteren. Johanna Gervide var med i processen redan från början.

– Först gjorde jag en bullerberäkning utan hänsyn till nya byggnader. Om vi inte föreslagit bulleråtgärder hade man bara kunnat bygga på hälften av det planerade området, på grund av bullret från väg och järnväg. Tack vare våra förslag, till exempel en garagelänga som fungerar som bullerskydd, går det att bygga närmare väg och järnväg.

Hon fortsätter: 
– Det var väldigt bra att bulleraspekten vägdes in redan från början, när detaljplanen arbetades fram. Då kunde vi ta fram bullerskärmande åtgärder och sedan kunde husen anpassas efter bullersituationen. Ett sådant arbetssätt ger bästa möjliga resultat och sparar både tid och pengar.

För att framtidssäkra bostadsområdet har bullerberäkningarna baserats på större trafikmängder än de som råder i dag.

Läs hela artikeln i tidningen Norconsult Idag, genom att klicka här.

Profilbild för Johanna Gervide
Johanna Gervide
Trafik
 

Nyheter

- av 78