Nya uppdrag i Frihamnen

Inför Göteborgs 400-års jubileum kommer man bland annat omvandla Frihamnen till ett levande och attraktivt område som knyts ihop med centrum via den nya Götaälvbron. Norconsult har bland annat fått i uppdrag att upprätta en geoteknisk utredning samt ta fram ett trafikförslag för den första etappen av ombyggnationen.

Publicerad: 2015-06-09

CC by SA 3.0
Frihamnsområdet ligger i Göteborgs centrum och är ungefär lika stort som Göteborgs stadskärna innanför Vallgraven. Området ska omvandlas till en levande och attraktiv innerstad med närhet till vattnet. Marken är idag relativt outnyttjad och Göteborgs Stad har en vision att till år 2040 utveckla området med upp till 9 000 bostäder och skapa 15 000 arbetsplatser. En första etapp i Frihamnen ska vara utbyggd till 2021, då staden firar 400 år. Etappen ska omfatta minst 1 000 lägenheter och 1 000 arbetsplatser samt en jubileumspark vid vattnet.

Geotekniks utredning
Norconsult har av Älvstranden Utveckling AB fått i uppdraget att upprätta den geotekniska utredningen för detaljplanen, etapp 1. Stabilitetsförhållandena utredas på så kallad "fördjupad nivå" vilket innebär att de stabilitetsförbättrande åtgärderna optimeras. Totalt är hela området indelat i 5 etapper. Norconsult utför utöver etapp 1 även en byggbarhetsbedömning för igenfyllningen av Lundbyhamnen. Därtill utförs en studie för den blivande spårvagnslinjen från Götaälvbron till Eriksberg, bland annat via Frihamnen.

Trafikförslag
Norconsult har även fått i uppdrag att ta fram ett trafikförslag för detaljplanen till etapp 1. Steg ett i arbetet är att ta fram den övergripande strukturen för Frihamnen. Hur kan man lösa vissa kritiska punkter? Man tar här hänsyn till korsningar, kapacitet, trafiksäkerhet och höjdsättning av området mm. Steg två blir sedan att göra en detaljutformning av trafikförslag för etapp 1. Detaljplanen planeras vara klar under 2017.

I gatunätet som det tas fram förslag på ska det finnas utrymme för spårväg, bussar, hållplatser, pendelcykelstråk, andra cykelbanor, gångbanor, promenadstråk, motorfordon, genomfartstrafik, träd, öppen dagvattenhantering och ledningar. Gatunätet måste anpassas efter bland annat Hamnbanan och den nya Hisingsbron som ska byggas intill Götaälvbron och sedan ersätta denna.

Förutsättningarna för att exploatera Frihamnen är mycket utmanande med bland annat stabilitetsproblem, låg bärighet för marken, kajer i dåligt skick, markföroreningar, pågående sättningar i kombination med ett redan lågt liggande markområde och risk för stigande havsnivå. Närheten till vattnet är en tillgång för Frihamnen men också en utmaning.

Profilbild för Maria Young
Maria Young
Teamchef, Trafik
 
Profilbild för Daniel Svärd
Daniel Svärd
Team Geoteknik
 

Nyheter

- av 78